Im większe szczęście, tym mniej na­leży mu ufać.


im większe-szczęście-tym-mniej-na­ży-mu ufać
tytus liwiuszim większeszczęścietymmniejna­leżymu ufaćim większe szczęścietym mniejmniej na­leżyna­leży mu ufaćtym mniej na­leżymniej na­leży mu ufaćtym mniej na­leży mu ufać

Im większe szczęście, tym mniej należy mu ufać.Szczęście mniej za­leży od pra­cy niż nie­szczęście od lenistwa.Im większe zero, tym mniej warte.Jak większe jest szczęście być zdro­wym niż bo­gatym, tak mniej­szym jest nie­szczęściem ubóstwo niż choroba.Zna­leźć piękno w naj­mniej­szym szczególe. Cie­szyć się drob­nos­tka­mi. Darzyć ludzi uśmie­chem. Po­daro­wać ko­muś ser­ce. I żyć wśród przy­jaciół. To naj­większe szczęście ja­kie można so­bie wyobrazić.Naj­większe szczęście to spełnienie obowiązku.