Im większy cel w życiu, tym łat­wiej spudłować.


im większy-cel-w życiu-tym-łat­wiej-spudłować
bogusław wojnarim większycelw życiutymłat­wiejspudłowaćim większy celcel w życiutym łat­wiejłat­wiej spudłowaćim większy cel w życiutym łat­wiej spudłować

Nic nie jest tak szyb­kie jak ka­lum­nia: nicze­go łat­wiej nie można rzu­cić, łat­wiej zaak­cepto­wać, ani szyb­ciej rozprowadzić.Im kto ma mniej za­sad, tym łat­wiej je porzuca.Im sil­niej­sza emoc­ja, tym większa po­kusa użycia for­my zużytej - im bar­dziej bolą sto­py, tym łat­wiej im zna­leźć sta­ry roz­depta­ny kapeć.Nie tak łat­wo jest um­rzeć z miłości. Łat­wiej się prze­ziębić z jej braku.Zem­sta to wy­raz słabości. Im więcej ta­kich wy­razów, tym łat­wiej wy­robić so­bie zda­nie o człowieku.Wca­le nie jest łat­wo się śmiać. Płakać jest o wiele łat­wiej – wys­tar­czy jed­na cebula.