Im większy od­no­sisz suk­ces, tym więcej mu­sisz poświęcić te­go, co kiedyś posiadałeś.


im większy-od­no­sisz-suk­-tym-więcej-mu­sisz-poświęć-te­go-co kiedyś-posiadałeś
c » jonathan carroll » durne serceim większyod­no­siszsuk­cestymwięcejmu­siszpoświęcićte­goco kiedyśposiadałeśim większy od­no­siszod­no­sisz suk­cestym więcejwięcej mu­siszmu­sisz poświęcićpoświęcić te­goco kiedyś posiadałeśim większy od­no­sisz suk­cestym więcej mu­siszwięcej mu­sisz poświęcićmu­sisz poświęcić te­gotym więcej mu­sisz poświęcićwięcej mu­sisz poświęcić te­gotym więcej mu­sisz poświęcić te­go

Za­nim od­niesiesz suk­ces mu­sisz zaak­cepto­wać możli­wość porażki. -Terry Goodkind
za­nim-od­niesiesz-suk­-mu­sisz-zaak­cepto­wać-możli­wość-porażki
Bóg jest skłon­ny wy­baczyć ci grzech, który no­sisz będąc dziec­kiem człowie­czym. Ale mu­sisz sam so­bie wy­baczyć to, że kiedyś byłeś dzieckiem. -Christopher Moore
bóg-jest skłon­ny-wy­baczyć- grzech-który-no­sisz-będąc-dziec­kiem-człowie­czym-ale mu­sisz-sam-so­bie-wy­baczyć-to-że kiedyś
Być dla ko­goś Aniołem, nieść nadzieję - to naj­większy suk­ces naszej duszy. -płonąca
być-dla-ko­goś-aniołem-nieść-nadzieję- to naj­większy-suk­-naszej-duszy
Na­wet naj­większy suk­ces w życiu pub­licznym nie wy­nag­rodzi po­rażki w domu. -Benjamin Disraeli
na­wet-naj­większy-suk­-w życiu-pub­licznym-nie wy­nag­rodzi-po­rażki-w domu