Im bliżej nadziei, tym większy niepokój z braku jej ziszczenia.


im-bliżej-nadziei-tym-większy-niepokój-z-braku-jej-ziszczenia
pliniusz młodszyimbliżejnadzieitymwiększyniepokójbrakujejziszczeniaim bliżejbliżej nadzieitym większywiększy niepokójniepokój zz brakubraku jejjej ziszczeniaim bliżej nadzieitym większy niepokójwiększy niepokój zniepokój z brakuz braku jejbraku jej ziszczeniatym większy niepokój zwiększy niepokój z brakuniepokój z braku jejz braku jej ziszczeniatym większy niepokój z brakuwiększy niepokój z braku jejniepokój z braku jej ziszczenia

Im bliżej nadziei, tym większy niepokój z bra­ku jej ziszczenia.Naj­większy kom­ple­ment dla ko­biety po­wie­dzieć jej, że jest normalna... naj­większy, chy­ba w oczach mężczyz­ny :) Je­dyną wol­nością jest świado­mość jej braku.Wtedy tylko odczuwamy potrzebę przyjemności, gdy z jej braku doznajemy bólu.Uwierz mi wiem co to znaczy cier­pieć z miłości. Właści­wie to z jej braku...Często im bliżej tym dalej.