Im kobieta lżejsza, tym bardziej ciąży na budżecie mężczyźnie.


im-kobieta-lżejsza-tym-bardziej-ąży-na-budżecie-mężczyźnie
marcel achardimkobietalżejszatymbardziejciążynabudżeciemężczyźnieim kobietakobieta lżejszatym bardziejbardziej ciążyciąży nana budżeciebudżecie mężczyźnieim kobieta lżejszatym bardziej ciążybardziej ciąży naciąży na budżeciena budżecie mężczyźnietym bardziej ciąży nabardziej ciąży na budżecieciąży na budżecie mężczyźnietym bardziej ciąży na budżeciebardziej ciąży na budżecie mężczyźnie

Im ko­bieta lżej­sza, tym bar­dziej ciąży na budżecie mężczyźnie.Ciało jest tym najmniejszym, co kobieta może dać mężczyźnie.Im lżejsza praca, tym cięższy odpoczynek.Propaganda jest przeciwieństwem artylerii: im lżejsza, tym dalej niesie.Kobieta jest tym droższa, im bardziej powabne są jej wtórne cechy płciowe.Archeolog to wymarzony mąż - im kobieta starsza, tym bardziej się nią interesuje.