Im ktoś mniej wie, tym ważniejsze mu się wydaje to, co wie. .


im-ktoś-mniej-wie-tym-ważniejsze-mu-ę-wydaje-to-co-wie
jerzy drobnikimktośmniejwietymważniejszemusięwydajetocowieim ktośktoś mniejmniej wietym ważniejszeważniejsze mumu sięsię wydajeco wieim ktoś mniejktoś mniej wietym ważniejsze muważniejsze mu sięmu się wydajeim ktoś mniej wietym ważniejsze mu sięważniejsze mu się wydajetym ważniejsze mu się wydaje

Im ktoś mniej wie, tym ważniej­sze mu się wy­daje to, co wie.Nie ro­zumiem , dlacze­go wszys­cy wie­dza co dla mnie będzie lep­sze ? Jak ktoś może wie­dzieć czy chce być z tym chłopa­kiem czy z in­nym ? Niez­ro­zumiałość ...Im więcej człowiek wie o sa­mym so­bie, tym mniej o tym mówi.- Może najwłaści­wiej byłoby um­rzeć w tym mo­men­cie - po­wie­dział ka­waler mal­tański. - Czy nie czu­jesz, pa­nie, prag­nienia, by zwiesić się na wy­locie lu­fy ar­matniej i osunąć się do morza? Wszys­tko od­byłoby się szyb­ko i wie­dzieli­byśmy już... - Tak, lecz led­wie byśmy się do­wie­dzieli, przes­ta­libyśmy wie­dzieć - od­parł Robert.Tak już jest z his­to­rią sta­rożytną, że im więcej się wie, tym mniej się ma pewności.Im ktoś mniej myśli o sobie samym, tym mniej jest nieszczęśliwy.