Im mniej dóbr będziecie mieli, tym więcej będziecie mogli oddać, im więcej posiadacie, tym mniej oddacie. Jeśli więc będziecie prosić w modlitwie proście o odwagę i dawajcie z siebie, dawajcie aż do bólu. Ten rodzaj dawania nazywamy miłością.


im-mniej-dóbr-będziecie-mieli-tym-więcej-będziecie-mogli-oddać-im-więcej-posiadacie-tym-mniej-oddacie-jeśli-więc-będziecie-prosić-w
matka teresa z kalkutyimmniejdóbrbędzieciemielitymwięcejmoglioddaćimposiadacieoddaciejeśliwięcprosićmodlitwieprościeodwagędawajciesiebiedobólutenrodzajdawanianazywamymiłościąim mniejmniej dóbrdóbr będzieciebędziecie mielitym więcejwięcej będzieciebędziecie moglimogli oddaćim więcejwięcej posiadacietym mniejmniej oddaciejeśli więcwięc będzieciebędziecie prosićprosić ww modlitwiemodlitwie prościeproście oo odwagęodwagę ii dawajciedawajcie zz siebiedawajcie ażaż dodo bóluten rodzajrodzaj dawaniadawania nazywamynazywamy miłościąim mniej dóbrmniej dóbr będzieciedóbr będziecie mielitym więcej będzieciewięcej będziecie moglibędziecie mogli oddaćim więcej posiadacietym mniej oddaciejeśli więc będzieciewięc będziecie prosićbędziecie prosić wprosić w modlitwiew modlitwie prościemodlitwie proście oproście o odwagęo odwagę iodwagę i dawajciei dawajcie zdawajcie z siebiedawajcie aż doaż do bóluten rodzaj dawaniarodzaj dawania nazywamydawania nazywamy miłością

Będziecie silniejsze, o ile będziecie żyć w zgodzie. Jeśli zaś rozdzieli was niezgoda, łatwo ulegniecie wrogom.Jeśli nie będziecie używać oczu waszych po to, aby widzieć, to będziecie używać ich po to, aby płakać.Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa mo­je w was trwać będą, proście o co­kol­wiek byście chcieli, sta­nie się wam.Sięgajcie po gwiazdy. Może ich nie zdobędziecie, ale nie będziecie też mieli rak ubabranych błotem.Jeśli stracicie rano godzinę, będziecie jej bezskutecznie szukali przez resztę dnia.Ludzie, co mają mało do roboty są wielkimi gadułami: im mniej ktoś ma do myślenia, tym więcej gada. Myślenie - to rozmowa z samym sobą, a kto mówi do siebie, ten nie myśli wcale o mówieniu do innych.