Im mniejszy krytyk, tym większych napastuje autorów, bo zdaje, mu się, że gdy wejdzie na wysoką górę i szczyt jej opluje, będzie od niej wyższy.


im-mniejszy-krytyk-tym-większych-napastuje-autorów-bo-zdaje-mu-ę-że-gdy-wejdzie-na-wysoką-górę-i-szczyt-jej-opluje-będzie-od-niej-wyższy
aleksander Świętochowskiimmniejszykrytyktymwiększychnapastujeautorówbozdajemusiężegdywejdzienawysokągóręszczytjejoplujebędzieodniejwyższyim mniejszymniejszy krytyktym większychwiększych napastujenapastuje autorówbo zdajemu sięże gdygdy wejdziewejdzie nana wysokąwysoką góręgórę ii szczytszczyt jejjej oplujebędzie odod niejniej wyższyim mniejszy krytyktym większych napastujewiększych napastuje autorówże gdy wejdziegdy wejdzie nawejdzie na wysokąna wysoką góręwysoką górę igórę i szczyti szczyt jejszczyt jej oplujebędzie od niejod niej wyższytym większych napastuje autorówże gdy wejdzie nagdy wejdzie na wysokąwejdzie na wysoką góręna wysoką górę iwysoką górę i szczytgórę i szczyt jeji szczyt jej oplujebędzie od niej wyższyże gdy wejdzie na wysokągdy wejdzie na wysoką góręwejdzie na wysoką górę ina wysoką górę i szczytwysoką górę i szczyt jejgórę i szczyt jej opluje

Co żyło raz,nie umiera Lecz będzie róść i będzie trwać Gdy znów zakwitu jego przyjdzie jasna sfera. Ten tylko wejdzie do jutra bram, Kto w jutro swoje wierzy. -Maria Konopnicka
co-żyło-raznie-umiera-lecz-będzie-róść-i-będzie-trwać-gdy-znów-zakwitu-jego-przyjdzie-jasna-sfera-ten-tylko-wejdzie-do-jutra-bram-kto-w
Im bar­dziej da­na cy­wili­zac­ja zro­zumie, że jej ob­raz świata jest fik­cją tym wyższy jest jej po­ziom nauki. -Albert Einstein
im bar­dziej-da­na-cy­wili­zac­ja-zro­zumie-że jej-ob­raz-świata-jest fik­cją-tym-wyższy-jest jej-po­ziom-nauki