Im większe szczęście, tym mniej należy mu ufać.


im-większe-szczęście-tym-mniej-należy-mu-ufać
tytus liwiuszimwiększeszczęścietymmniejnależymuufaćim większewiększe szczęścietym mniejmniej należynależy mumu ufaćim większe szczęścietym mniej należymniej należy munależy mu ufaćtym mniej należy mumniej należy mu ufaćtym mniej należy mu ufać

Im większe szczęście, tym mniej na­leży mu ufać.Im większe zero, tym mniej warte.Jak większe jest szczęście być zdro­wym niż bo­gatym, tak mniej­szym jest nie­szczęściem ubóstwo niż choroba.Zna­leźć piękno w naj­mniej­szym szczególe. Cie­szyć się drob­nos­tka­mi. Darzyć ludzi uśmie­chem. Po­daro­wać ko­muś ser­ce. I żyć wśród przy­jaciół. To naj­większe szczęście ja­kie można so­bie wyobrazić.Szczęście mniej za­leży od pra­cy niż nie­szczęście od lenistwa.Naj­większe szczęście to spełnienie obowiązku.