In­formac­ja nie jest jeszcze wiedzą. Wie­dza nie jest mądrością. Mądrość nie jest prawdą. Praw­da nie jest pięknem. Piękno nie jest jeszcze miłością. Miłość to nie mu­zyka. Mu­zyka jest THE BEST.


in­formac­ja-nie jest jeszcze-wiedzą-wie­dza nie jest mądrośą-mądrość nie jest prawdą-praw­da nie jest pięknem
frank zappain­formac­janie jest jeszczewiedząwie­dza nie jest mądrościąmądrość nie jest prawdąpraw­da nie jest pięknempiękno nie jest jeszczemiłościąmiłość to nie mu­zykamu­zyka jest thebestin­formac­ja nie jest jeszczenie jest jeszcze wiedząpiękno nie jest jeszcze miłościąmu­zyka jest the bestin­formac­ja nie jest jeszcze wiedzą

Mu­zyka zaczy­na się tam, gdzie słowo jest bez­silne - nie pot­ra­fi od­dać wy­razu; mu­zyka jest tworzo­na dla niewyrażalnego.Jeśli wasza światłość, wie­dza, nauka, mądrość pro­wadzi do uczynków dob­rych, wówczas pochodzi z miłości. Jeśli jest użyta na mnożenie zła, nie jest ani światłością, ani nauką, ani prawdą, ani miłością.Jest dos­ta­tecznie smut­no, jeżeli sa­memu jest się nie­szczęśli­wym, ale jest jeszcze smut­niej, kiedy wszys­cy in­ni twier­dzą, że też są nieszczęśliwi.Mu­zyka jest na­miętnością, miłością i tęsknotą.Mu­zyka, co­kol­wiek by mówić, nie jest języ­kiem zro­zumiałym ogólnie; ko­nie­czny jest łuk słowa, by strzała dźwięku mogła wniknąć do wszys­tkich serc.