In­te­ligen­cja wy­maga opieki.


in­te­ligen­cja-wy­maga-opieki
piotr szreniawskiin­te­ligen­cjawy­magaopiekiin­te­ligen­cja wy­magawy­maga opiekiin­te­ligen­cja wy­maga opieki

Bóg tworzy życie - in­te­ligen­cja je chroni.Kom­pu­ter to lo­giczne og­ni­wo w roz­wo­ju człowieka: in­te­ligen­cja bez moralności.Sztuczna in­te­ligen­cja jest niczym przy praw­dzi­wej głupocie.Je­dynym do­wodem na to, że is­tnieje ja­kaś po­zaziem­ska in­te­ligen­cja, jest to, że się z na­mi nie kontaktują.In­te­ligen­cja jest tą przyp­rawą, która z naj­pospo­lit­szych rzeczy ro­bi cuda.In­tuic­ja jest nieświadomą in­te­ligen­cją, która pro­wadzi do wie­dzy bez ro­zumo­wania lub wnioskowania.