In­tegral­ność in­te­lek­tual­na to zdol­ność widze­nia świata ta­kim, ja­kim on jest, a nie ta­kim, ja­kim chce­cie, żeby był.


in­tegral­ność-in­te­lek­tual­na-to zdol­ność-widze­nia-świata-­kim-ja­kim-on jest-a nie ­kim-ja­kim-chce­cie-żeby-był
peter druckerin­tegral­nośćin­te­lek­tual­nato zdol­nośćwidze­niaświatata­kimja­kimon jesta nie ta­kimchce­cieżebybyłin­tegral­ność in­te­lek­tual­nain­te­lek­tual­na to zdol­nośćto zdol­ność widze­niawidze­nia świataświata ta­kimja­kim on jestja­kim chce­cieżeby byłin­tegral­ność in­te­lek­tual­na to zdol­nośćin­te­lek­tual­na to zdol­ność widze­niato zdol­ność widze­nia światawidze­nia świata ta­kimin­tegral­ność in­te­lek­tual­na to zdol­ność widze­niain­te­lek­tual­na to zdol­ność widze­nia światato zdol­ność widze­nia świata ta­kimin­tegral­ność in­te­lek­tual­na to zdol­ność widze­nia światain­te­lek­tual­na to zdol­ność widze­nia świata ta­kim

Myślę, że sa­mot­ność jest gor­sza niż śmierć, bo śmierć jest ak­tem, na który nie ma­my wpływu, choć bar­dzo bo­li, jest po­za na­mi, a sa­mot­ność jest roz­dra­pywa­niem. Człowiek zas­ta­nawia się wte­dy, kim jest. Kim jest dla ko­goś i kim jest dla siebie, dlacze­go in­ni go nie akceptują? Wy­dawać by się mogło, że naj­le­piej wychodzi nam życie ta­kim, ja­kim się jest... To w ta­kim ra­zie dlacze­go ludzie na włas­ne życze­nie so­bie ut­rudniają i tak często ko­piują innych? Nie wiem, kim był mój pradziadek; o wiele więcej starania i uwagi poświęcałem zawsze temu, kim będzie jego prawnukLe­piej żeby mnie niena­widzi­li ta­kim, ja­ki jes­tem, niż kocha­li ko­goś, kim nig­dy nie będę.Rodzisz się ta­kim ja­kim jes­teś, to życie Cię zmienia, jeśli ulegasz.Nig­dy nie pozwól, aby ktoś Cię zmieniał wbrew Two­jej woli. Nig­dy nie daj so­bie mówić, co masz ro­bić, kim masz być.. Uwierz mi, jeśli ktoś mówi, że Cię kocha, a nie ak­ceptu­je Cię ta­kim, ja­kim jesteś, Jeśli nie możesz przy nim być sobą.. Nie jest wart Two­jego uczucia.