Instancje panowały trzy: pięść, mózg i serce. / Serce się wycofało, będąc w poniewierce. / Gdy zaś pięść z mózgiem same pozostały w parze, / oto skutek: mózg rządzi tak, jak mu pięść każe.


instancje-panowały-trzy-pięść-mózg-i-serce-serce-ę-wycofało-będąc-w-poniewierce-gdy-zaś-pięść-z-mózgiem-same-pozostały-w-parze-oto
tadeusz kotarbińskiinstancjepanowałytrzypięśćmózgsercesercesięwycofałobędącponiewiercegdyzaśpięśćmózgiemsamepozostałyparzeotoskutekrządzitakjakmukażeinstancje panowałypanowały trzymózg ii serce/ serceserce sięsię wycofałobędąc ww poniewierce/ gdygdy zaśzaś pięśćpięść zz mózgiemmózgiem samesame pozostałypozostały ww parze/ otooto skutekmózg rządzirządzi takjak mumu pięśćpięść każeinstancje panowały trzymózg i serce/ serce sięserce się wycofałobędąc w poniewierce/ gdy zaśgdy zaś pięśćzaś pięść zpięść z mózgiemz mózgiem samemózgiem same pozostałysame pozostały wpozostały w parze/ oto skutekmózg rządzi takjak mu pięśćmu pięść każe

Kłamstwa socjalne bywają czasem grube jak pięść i podobne do prawdy jak pięść do nosa.Na pięść, jako argument, bywa też pięść argumentem.Pięść jest ostatnim argumentem korony; pięść będzie ostatnim argumentem ludu.War­gi zroszo­ne namiętnością Ty swą nieśmiałością zachęcasz do delikatności dłoń błądzi zalotnie ru­mienisz się przewrotnie Ach pieść mnie pieść z pie­szczotą dreszcz mi nieś aż roz­koszą nabrzmieję jak po deszczu płat­ki kwiatów jak w słońcu owoc granatu Drżący do­tyk twej róży spokój me­go ciała burzy Jak osi­ka w ra­mionach wiatru w to­bie wciąż zagubiony roz­koszą nie nakarmiony Jak tu patrzeć przez palce, gdy pięść zamknięta w kułak?pieść mnie tak jak wiatr pieści drzewa kołysząc szeleszcząc szumiąc unieśmy się do nieba