Intuicję natura dała kobietom, aby mogły przeczuć u mężczyzn zamiary, które nigdy nie przemknęły im przez głowę.


intuicję-natura-dała-kobietom-aby-mogły-przeczuć-u-mężczyzn-zamiary-które-nigdy-nie-przemknęły-im-przez-głowę
jonathan delacourintuicjęnaturadałakobietomabymogłyprzeczućmężczyznzamiaryktórenigdynieprzemknęłyimprzezgłowęintuicję naturanatura daładała kobietomaby mogłymogły przeczućprzeczuć uu mężczyznmężczyzn zamiaryktóre nigdynigdy nienie przemknęłyprzemknęły imim przezprzez głowęintuicję natura dałanatura dała kobietomaby mogły przeczućmogły przeczuć uprzeczuć u mężczyznu mężczyzn zamiaryktóre nigdy nienigdy nie przemknęłynie przemknęły imprzemknęły im przezim przez głowęintuicję natura dała kobietomaby mogły przeczuć umogły przeczuć u mężczyznprzeczuć u mężczyzn zamiaryktóre nigdy nie przemknęłynigdy nie przemknęły imnie przemknęły im przezprzemknęły im przez głowęaby mogły przeczuć u mężczyznmogły przeczuć u mężczyzn zamiaryktóre nigdy nie przemknęły imnigdy nie przemknęły im przeznie przemknęły im przez głowę

Natura dała człowiekowi liczne, bardzo różne zmysły, aby wszystkie rozkosze mogły się stawać jego udziałem.Nawet jeśli czasem trochę się skarżę - mówiło serce - to tylko dlatego, że jestem sercem ludzkim, a one są właśnie takie. Obawiają się sięgnąć po swoje najwyższe marzenia, ponieważ wydaje im się że nie są ich godne, albo że nigdy im się to nie uda. My, serca, umieramy na samą myśl o miłościach, które przepadły na zawsze, o chwilach, które mogły być piękne, a nie były, o skarbach, które mogły być odkryte, ale pozostają na zawsze niewidoczne pod piaskiem. Gdy tak się dzieje, zawsze na koniec cierpimy straszliwe męki.Większość mężczyzn złorzeczących kobietom, złorzeczy tylko jednej.Młoda osoba nigdy nie kocha tak bardzo aby interes albo ambicja nie mogły spotęgować jej uczuć, iluż to dziewczętom tyle tylko przychodzi z ich urody, że łudziły się nadzieją wielkiej kariery.Natura nam dała ciało i dusze.