Intuicję natura dała kobietom, aby mogły przeczuć u mężczyzn zamiary, które nigdy nie przemknęły im przez głowę.


intuicję-natura-dała-kobietom-aby-mogły-przeczuć-u-mężczyzn-zamiary-które-nigdy-nie-przemknęły-im-przez-głowę
jonathan delacourintuicjęnaturadałakobietomabymogłyprzeczućmężczyznzamiaryktórenigdynieprzemknęłyimprzezgłowęintuicję naturanatura daładała kobietomaby mogłymogły przeczućprzeczuć uu mężczyznmężczyzn zamiaryktóre nigdynigdy nienie przemknęłyprzemknęły imim przezprzez głowęintuicję natura dałanatura dała kobietomaby mogły przeczućmogły przeczuć uprzeczuć u mężczyznu mężczyzn zamiaryktóre nigdy nienigdy nie przemknęłynie przemknęły imprzemknęły im przezim przez głowęintuicję natura dała kobietomaby mogły przeczuć umogły przeczuć u mężczyznprzeczuć u mężczyzn zamiaryktóre nigdy nie przemknęłynigdy nie przemknęły imnie przemknęły im przezprzemknęły im przez głowęaby mogły przeczuć u mężczyznmogły przeczuć u mężczyzn zamiaryktóre nigdy nie przemknęły imnigdy nie przemknęły im przeznie przemknęły im przez głowę

Natura dała człowiekowi liczne, bardzo różne zmysły, aby wszystkie rozkosze mogły się stawać jego udziałem. -Raimondi
natura-dała-człowiekowi-liczne-bardzo-różne-zmysły-aby-wszystkie-rozkosze-mogły-ę-stawać-jego-udziałem
Większość mężczyzn złorzeczących kobietom, złorzeczy tylko jednej. -Remy de Gourmont
większość-mężczyzn-złorzeczących-kobietom-złorzeczy-tylko-jednej
Młoda osoba nigdy nie kocha tak bardzo aby interes albo ambicja nie mogły spotęgować jej uczuć, iluż to dziewczętom tyle tylko przychodzi z ich urody, że łudziły się nadzieją wielkiej kariery. -Anonim
młoda-osoba-nigdy-nie-kocha-tak-bardzo-aby-interes-albo-ambicja-nie-mogły-spotęgować-jej-uczuć-iluż-to-dziewczętom-tyle-tylko-przychodzi-z-ich
Natura nam dała ciało i dusze. -Isokrates
natura-nam-dała-ciało-i-dusze