Iry­towa­nie się na moją nies­praw­ność byłoby stratą cza­su. Ludzie nie mają cza­su dla ko­goś, kto się zaw­sze złości lub narze­ka. Trze­ba iść ze swym życiem do przo­du, i myślę, że uda­wało mi się to nieźle.


iry­towa­nie ę-na moją-nies­praw­ność-byłoby-stratą-cza­su-ludzie nie mają-cza­su-dla-ko­goś-kto ę-zaw­sze-złoś-lub
stephen hawkingiry­towa­nie sięna mojąnies­praw­nośćbyłobystratącza­suludzie nie mającza­sudlako­gośkto sięzaw­szezłościlubnarze­katrze­ba iśćze swymżyciemdo przo­dui myślęże uda­wałomi sięto nieźleiry­towa­nie się na mojąna moją nies­praw­nośćnies­praw­ność byłobybyłoby stratąstratą cza­suludzie nie mają cza­sucza­su dladla ko­gośkto się zaw­szezaw­sze złościzłości lublub narze­katrze­ba iść ze swymze swym życiemżyciem do przo­duże uda­wało mi sięmi się to nieźleiry­towa­nie się na moją nies­praw­nośćna moją nies­praw­ność byłobynies­praw­ność byłoby stratąbyłoby stratą cza­suludzie nie mają cza­su dlacza­su dla ko­gośkto się zaw­sze złościzaw­sze złości lubzłości lub narze­katrze­ba iść ze swym życiemze swym życiem do przo­duże uda­wało mi się to nieźle

Jest bar­dzo wielu ludzi, którzy tak dużo cza­su spędzają pil­nując swe­go zdro­wia, że nie star­cza im już cza­su na cie­sze­nie się życiem. -Josh Billings
jest-bar­dzo-wielu-ludzi-którzy-tak-żo-cza­su-spędzają-pil­nując-swe­go-zdro­wia-że nie star­cza-im już-cza­su-na cie­sze­nie ę