Is­tnieć, otóż to: pić sa­mego siebie nie mając pragnienia.


is­tnieć-otóż-to-pić-­mego-siebie-nie mając-pragnienia
jean-paul sartreis­tniećotóżtopićsa­megosiebienie mającpragnieniapić sa­megosa­mego siebiesiebie nie mającnie mając pragnieniapić sa­mego siebiesa­mego siebie nie mającsiebie nie mając pragnieniapić sa­mego siebie nie mającsa­mego siebie nie mając pragnieniapić sa­mego siebie nie mając pragnienia

Istnieć, otóż to: pić samego siebie nie mając pragnienia.Bo tyl­ko wiara w siebie jest niezakłamana Mając wiarę w siebie zwy­ciężysz na­wet jeśli przegrasz...Kto dużo wie o in­nych ludziach, może być człowiekiem uczo­nym, ale ten, kto ro­zumie sa­mego siebie, jest bar­dziej in­te­ligen­tny. Kto pa­nuje nad in­ny­mi, może jest i sil­ny, ale ten, kto jest pa­nem sa­mego siebie, jest jeszcze silniejszy.Przy­wiąza­nie jest og­ra­nicze­niem sa­mego siebie.Nie wol­no nig­dy sa­mego siebie czy­nić niewolnikiem.Uważaj abyś w po­goni za per­fek­cją, nie za­bił sa­mego siebie.