Is­tnień nie na­leży mnożyć po­nad potrzebę. Non sunt mul­tipli­can­da en­tia si­ne ne­ces­si­tate. (łac.) 


is­tnień-nie na­ży-mnożyć-po­nad-potrzebę-non-sunt-mul­tipli­can­da-­tia-­ne-ne­­­tate-łac 
william ockhamis­tnieńnie na­leżymnożyćpo­nadpotrzebęnonsuntmul­tipli­can­daen­tiasi­nene­ces­si­tatełac is­tnień nie na­leżynie na­leży mnożyćmnożyć po­nadpo­nad potrzebęnon suntsunt mul­tipli­can­damul­tipli­can­da en­tiaen­tia si­nesi­ne ne­ces­si­tateis­tnień nie na­leży mnożyćnie na­leży mnożyć po­nadmnożyć po­nad potrzebęnon sunt mul­tipli­can­dasunt mul­tipli­can­da en­tiamul­tipli­can­da en­tia si­neen­tia si­ne ne­ces­si­tateis­tnień nie na­leży mnożyć po­nadnie na­leży mnożyć po­nad potrzebęnon sunt mul­tipli­can­da en­tiasunt mul­tipli­can­da en­tia si­nemul­tipli­can­da en­tia si­ne ne­ces­si­tateis­tnień nie na­leży mnożyć po­nad potrzebęnon sunt mul­tipli­can­da en­tia si­nesunt mul­tipli­can­da en­tia si­ne ne­ces­si­tate

Nad­miar cnót jest ha­mul­cem działania.Dro­ga do gwiazd nie jest łat­wa z ziemi. Non est ad as­tra mol­lis e ter­ris via. (łac.) The­re is no easy way from the ear­th to the stars. (ang.) Není lehká ces­ta ze země ke hvězdám. (czes.) Der Weg von der Er­de zu den Ster­nen ist nicht eben. (niem.) Miłość to pro­ces. Roz­wi­ja się długo, trwa krótko i nad­spodziewa­nie szyb­ko ustaje.Słowo pi­sane jest tyl­ko zap­rosze­niem do czy­jegoś świata. To od ciebie za­leży czy sta­niesz się je­go spełnieniem marzeń. Bo­wiem suk­ces by­wa ratalny.Poz­naj sa­mego siebie. Gnothi seauton. (gr.) Te­met nos­ce. (łac.) Nos­ce te ip­sum. (łac.) Apa­tia mo­jego po­kole­nia. Ob­rzydza mnie. Ob­rzydza mnie też mo­ja włas­na apa­tia, by­cie tchórzli­wym i nie prze­ciw­sta­wianie się ra­siz­mo­wi, sek­sizmo­wi i wszys­tkim in­nym -iz­mom, na które kon­trkul­tu­ra narze­ka od lat.