Is­tnieją dwa rodza­je ko­biet: bo­ginie i wycieraczki.


is­tnieją-dwa-rodza­-ko­biet-bo­ginie-i wycieraczki
pablo ruiz picassois­tniejądwarodza­jeko­bietbo­giniei wycieraczkiis­tnieją dwadwa rodza­jerodza­je ko­bietbo­ginie i wycieraczkiis­tnieją dwa rodza­jedwa rodza­je ko­bietis­tnieją dwa rodza­je ko­biet

Is­tnieją dwa rodza­je jałmużny: da­wanie i prze­bacza­nie. Da­wanie te­go, co dob­re­go zdo­byłeś; prze­bacza­nie te­go, co wycierpiałeś.Na świecie po­dob­no is­tnieją dwa rodza­je ludzi. Jed­ni, kiedy dos­tają szklankę dokład­nie w połowie na­pełnioną, mówią: Dwa rodza­je pochwał szkodzą ta­len­tom: przed­wczes­ne i spóźnione.By­wają dwa rodza­je mi­nis­trów fi­nansów: jed­ni od­chodzą w hańbie, a drudzy - we właści­wym czasie.Czyż nie wie pa­ni, że is­tnieją dusze wie­cznie udręczo­ne? Pot­rze­bują ko­lej­no marzeń i czynów, naj­czys­tszych uczuć i naj­dzik­szych na­miętności i tak po­pełniają wszel­kiego rodza­ju wyb­ry­ki i szaleństwa.Mężczyźni nie pot­ra­fią poz­nać ko­biet, ale wciąż próbują. Krom­ka chle­ba i dwa kom­ple­men­ty całkiem wys­tar­czą ko­biecie, aby przeżyć dzień.