Is­tnieją dwie po­kojo­we for­my prze­mocy: pra­wo i przyzwoitość.


is­tnieją-dwie-po­kojo­we-for­my-prze­mocy-pra­wo-i przyzwoitość
johann wolfgang goetheis­tniejądwiepo­kojo­wefor­myprze­mocypra­woi przyzwoitośćis­tnieją dwiedwie po­kojo­wepo­kojo­we for­myfor­my prze­mocypra­wo i przyzwoitośćis­tnieją dwie po­kojo­wedwie po­kojo­we for­mypo­kojo­we for­my prze­mocyis­tnieją dwie po­kojo­we for­mydwie po­kojo­we for­my prze­mocyis­tnieją dwie po­kojo­we for­my prze­mocy

Istnieją dwie pokojowe formy przemocy: prawo i przyzwoitość.Dwie Dusze, dwa Ser­ca, dwie pa­ry zielo­nych oczu Spot­kały się na skar­pie prze­ciwieństw losu Żad­ne z nich nie chciało kończyć w ten sposób Dla­tego jed­na ze stron pos­ta­nowiła skorzys­tać z pra­wa głosu Dwie Dusza, dwa Ser­ce, dwo­je Oczu połączo­ne w dwa ciała Te zaś chcą by z tych połówek całość powstała By głosy zadrżały, by ucichł w ser­cu hałas Od zaw­sze ma­my siebie, na zaw­sze nie będziesz sama.Te­go się nau­czył: is­tnieją dwie praw­dy - to, co jest, i to, co nam się wy­daje, że jest.Z prze­mocy nig­dy nie wy­nika nic dobrego.Na­wet drze­wa próchnieją przed­wcześnie, a prze­cież is­tnieją bezgrzesznie.Każdy akt prze­mocy, na­wet ko­nie­czny, jest nieprzyjemny.