Is­tnieją ludzie, którym uda­je się połączyć korzyści świata z be­nefic­ja­mi prześladowania.


is­tnieją-ludzie-którym uda­ ę-połączyć-korzyś-świata-z be­nefic­ja­mi-prześladowania
karl krausis­tniejąludziektórym uda­je siępołączyćkorzyściświataz be­nefic­ja­miprześladowaniais­tnieją ludziektórym uda­je się połączyćpołączyć korzyścikorzyści świataświata z be­nefic­ja­miz be­nefic­ja­mi prześladowaniaktórym uda­je się połączyć korzyścipołączyć korzyści światakorzyści świata z be­nefic­ja­miświata z be­nefic­ja­mi prześladowaniaktórym uda­je się połączyć korzyści światapołączyć korzyści świata z be­nefic­ja­mikorzyści świata z be­nefic­ja­mi prześladowaniaktórym uda­je się połączyć korzyści świata z be­nefic­ja­mipołączyć korzyści świata z be­nefic­ja­mi prześladowania

Istnieją ludzie, którym udaje się połączyć korzyści świata z beneficjami prześladowania.Prawda jest zawsze tam, gdzie istnieje wiara. Ilekroć człowiek z czystym sercem podąży drogą wiary, zawsze uda mu się połączyć z Bogiem i czynić cuda.Nig­dy nie zos­ta­wiaj przy­jaciela. Przy­jaciele to wszys­tko dzięki cze­mu uda­je się na prze­być ten świat - i je­dyne z te­go świata, co może uda nam się spot­kać w następnym.Nig­dy nie zos­ta­wiaj przy­jaciela. Przy­jaciele to wszys­tko, dzięki cze­mu uda nam się prze­być ten świat - i je­dyne z te­go świata, co może uda nam się spot­kać w następnym...Wróciłeś, ale nie do mnie tyl­ko do te­go świata, w którym żyjesz Ty, ja i reszta świata.Moim zda­niem życie spra­wia pa­nu ty­le prob­lemów, po­nieważ wie­rzy pan, że są dob­rzy ludzie i źli ludzie. My­li się pan, oczy­wiście. Is­tnieją tyl­ko i wyłącznie źli ludzie, ale niektórzy stoją po prze­ciw­nych stronach.