Is­tnieje na świecie tyl­ko je­den człowiek, które­go pokochasz. Reszta to tyl­ko zaurocze­nia i życiowe błędy...


is­tnieje-na świecie-tyl­ko-­den-człowiek-które­go-pokochasz-reszta-to tyl­ko-zaurocze­nia-i życiowe-błędy
paulinawis­tniejena świecietyl­koje­denczłowiekktóre­gopokochaszresztato tyl­kozaurocze­niai życiowebłędyis­tnieje na świeciena świecie tyl­kotyl­ko je­denje­den człowiekktóre­go pokochaszreszta to tyl­koto tyl­ko zaurocze­niazaurocze­nia i życiowei życiowe błędyis­tnieje na świecie tyl­kona świecie tyl­ko je­dentyl­ko je­den człowiekreszta to tyl­ko zaurocze­niato tyl­ko zaurocze­nia i życiowezaurocze­nia i życiowe błędyis­tnieje na świecie tyl­ko je­denna świecie tyl­ko je­den człowiekreszta to tyl­ko zaurocze­nia i życioweto tyl­ko zaurocze­nia i życiowe błędyis­tnieje na świecie tyl­ko je­den człowiekreszta to tyl­ko zaurocze­nia i życiowe błędy

Są rzeczy, które zro­zumie tyl­ko je­den człowiek, bo na świecie is­tnieje nies­kończo­na ilość prawd. -Menedzer5
są rzeczy-które-zro­zumie-tyl­ko-­den-człowiek-bo na świecie-is­tnieje-nies­kończo­na-ilość-prawd
Miłość - is­tnieje tyl­ko jed­na praw­dzi­wa wiel­ka. Reszta to tyl­ko imi­tac­ja tej jedynej. -stokrotka123
miłość- is­tnieje-tyl­ko-jed­na-praw­dzi­wa-wiel­ka-reszta to tyl­ko-imi­tac­ja-tej jedynej
W wie­czności Bożej is­tnieje tyl­ko jed­no: trwa­nie; w cza­sie is­tnieje tyl­ko jed­no: przemijanie. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
w wie­cznoś-bożej-is­tnieje-tyl­ko-jed­no-trwa­nie-w cza­sie-is­tnieje-tyl­ko-jed­no-przemijanie
Żeby zos­tać ar­tystą is­tnieje tyl­ko je­den sposób: trze­ba się nim urodzić. -Janina Ipohorska
Żeby-zos­ć-ar­tystą-is­tnieje-tyl­ko-­den-sposób-trze­ba ę-nim-urodzić
Jes­teśmy na świecie tyl­ko ten je­den raz. -Jostein Gaarder
jes­teśmy-na świecie-tyl­ko-ten-­den-raz
Is­tnieje tyl­ko je­den rozsądny powód by wejść w paszczę Śmier­ci: żeby uk­raść mu złote zęby. -Terry Pratchett
is­tnieje-tyl­ko-­den-rozsądny-powód-by wejść-w paszczę-Śmier­-żeby-uk­raść-mu złote-zęby