Is­tnieje na świecie tyl­ko je­den człowiek, które­go pokochasz. Reszta to tyl­ko zaurocze­nia i życiowe błędy...


is­tnieje-na świecie-tyl­ko-­den-człowiek-które­go-pokochasz-reszta-to tyl­ko-zaurocze­nia-i życiowe-błędy
paulinawis­tniejena świecietyl­koje­denczłowiekktóre­gopokochaszresztato tyl­kozaurocze­niai życiowebłędyis­tnieje na świeciena świecie tyl­kotyl­ko je­denje­den człowiekktóre­go pokochaszreszta to tyl­koto tyl­ko zaurocze­niazaurocze­nia i życiowei życiowe błędyis­tnieje na świecie tyl­kona świecie tyl­ko je­dentyl­ko je­den człowiekreszta to tyl­ko zaurocze­niato tyl­ko zaurocze­nia i życiowezaurocze­nia i życiowe błędyis­tnieje na świecie tyl­ko je­denna świecie tyl­ko je­den człowiekreszta to tyl­ko zaurocze­nia i życioweto tyl­ko zaurocze­nia i życiowe błędyis­tnieje na świecie tyl­ko je­den człowiekreszta to tyl­ko zaurocze­nia i życiowe błędy

Są rzeczy, które zro­zumie tyl­ko je­den człowiek, bo na świecie is­tnieje nies­kończo­na ilość prawd.Miłość - is­tnieje tyl­ko jed­na praw­dzi­wa wiel­ka. Reszta to tyl­ko imi­tac­ja tej jedynej.W wie­czności Bożej is­tnieje tyl­ko jed­no: trwa­nie; w cza­sie is­tnieje tyl­ko jed­no: przemijanie.Żeby zos­tać ar­tystą is­tnieje tyl­ko je­den sposób: trze­ba się nim urodzić.Jes­teśmy na świecie tyl­ko ten je­den raz.Is­tnieje tyl­ko je­den rozsądny powód by wejść w paszczę Śmier­ci: żeby uk­raść mu złote zęby.