Is­tnieje tyl­ko je­den rozsądny powód by wejść w paszczę Śmier­ci: żeby uk­raść mu złote zęby.


is­tnieje-tyl­ko-­den-rozsądny-powód-by wejść-w paszczę-Śmier­-żeby-uk­raść-mu złote-zęby
terry pratchettis­tniejetyl­koje­denrozsądnypowódby wejśćw paszczęŚmier­ciżebyuk­raśćmu złotezębyis­tnieje tyl­kotyl­ko je­denje­den rozsądnyrozsądny powódpowód by wejśćby wejść w paszczęw paszczę Śmier­ciżeby uk­raśćuk­raść mu złotemu złote zębyis­tnieje tyl­ko je­dentyl­ko je­den rozsądnyje­den rozsądny powódrozsądny powód by wejśćpowód by wejść w paszczęby wejść w paszczę Śmier­ciżeby uk­raść mu złoteuk­raść mu złote zębyis­tnieje tyl­ko je­den rozsądnytyl­ko je­den rozsądny powódje­den rozsądny powód by wejśćrozsądny powód by wejść w paszczępowód by wejść w paszczę Śmier­ciżeby uk­raść mu złote zębyis­tnieje tyl­ko je­den rozsądny powódtyl­ko je­den rozsądny powód by wejśćje­den rozsądny powód by wejść w paszczęrozsądny powód by wejść w paszczę Śmier­ci

Żeby zos­tać ar­tystą is­tnieje tyl­ko je­den sposób: trze­ba się nim urodzić.Nie ta­kie ważne, żeby człowiek dużo wie­dział, ale żeby dob­rze wie­dział, nie żeby umiał na pa­mięć, a żeby ro­zumiał, nie żeby go wszys­tko troszkę ob­chodziło, a żeby go coś nap­rawdę zajmowało.Ka­ra śmier­ci Is­tniała i is­tnieje na­dal Is­tnieją też sądy które nią sza­fują Eta­towi lub sta­bil­ni Piłaci Praw­dzi­wi wład­cy Sędziowie uzur­pa­torzy Lub god­ni mężowie Ka­ra śmier­ci is­tnieje I nie łudź się że jej nie ma  To przy­wilej na­leżny Praw­dzi­wemu wład­cy To je­go pra­wo i tron Ochro­na i ustawodawstwo Ten rządzi Ten I tyl­ko ten Kto śmier­cią szafuje Je­den cham zburzy przy­jemną za­bawę, na­tomiast je­den kul­tu­ral­ny człowiek to zbyt mało, żeby pod­nieść po­ziom za­bawy chamów.Is­tnieje na świecie tyl­ko je­den człowiek, które­go pokochasz. Reszta to tyl­ko zaurocze­nia i życiowe błędy...Człowiek rozsądny zawsze twierdzi, że rozumie kobiety. Człowiek zakochany męczy się, żeby je naprawdę zrozumieć.