Is­tniejesz, więc i wiesz, że is­tniejesz, a o tym wiesz dla­tego, po­nieważ wątpisz.


is­tniejesz-więc-i wiesz-że is­tniejesz-a o tym-wiesz-dla­tego-po­nieważ-wątpisz
rené descartes (kartezjusz)is­tniejeszwięci wieszże is­tniejesza o tymwieszdla­tegopo­nieważwątpiszwięc i wiesza o tym wieszwiesz dla­tegopo­nieważ wątpisza o tym wiesz dla­tego

Istniejesz, wiec i wiesz, że istniejesz, a o tym wiesz dlatego, ponieważ wątpisz.Daj drugiemu dojść do głosu - przecież wiesz, co chcesz powiedzieć, a nie wiesz co powie ten drugi, więc to powinno być dla ciebie ciekawsze.Gdy coś wiesz, wiesz, że to wiesz, a gdy nie wiesz, wiesz, że nie wiesz - to właśnie jest wiedza.Nie naw­ra­caj mnie, Bo wiesz że Cię nie usłucham. Nie myśl o mnie, Bo wiesz że Cię zlekceważę. Nie prze­bywaj przy mnie, Bo wiesz że Cię zranię. Nie rób nicze­go dla mnie, Bo wiesz że te­go nie docenię. Po pro­su pozwól mi: Być przy Tobie, Myśleć o Tobie, Prze­mawiać do Ciebie, I czy­nić dla Ciebie dobro. Jed­nak mam jedną prośbę. Nie porzuć mnie. Bo wte­dy stoczę się w krainę ciem­ności i bólu.Ni­by wiem, że czas szyb­ko le­ci. Ni­by wiem, że na­dal is­tniejesz. Ni­by wiem, że fi­zycznie niemożli­we jest, żebym te­raz umarła. Ale nie mogę już wyt­rzy­mać bez Ciebie.Wiesz jak to jest, kiedy chcesz spoj­rzeć pew­nej oso­bie w oczy, a nie możesz, bo po pa­ru se­kun­dach, mu­sisz od­wrócić się, kryjąc łzy? Nie wiesz? To proszę nie pie**** mi o tym, że czas leczy rany.