Is­to­ta życia jest dob­rym użyciem czasu.


is­to­-życia-jest dob­rym-użyciem-czasu
bogdan jańskiis­to­tażyciajest dob­rymużyciemczasuis­to­ta życiażycia jest dob­rymjest dob­rym użyciemużyciem czasuis­to­ta życia jest dob­rymżycia jest dob­rym użyciemjest dob­rym użyciem czasuis­to­ta życia jest dob­rym użyciemżycia jest dob­rym użyciem czasuis­to­ta życia jest dob­rym użyciem czasu

Ludzie mają w życiu trzy op­cje; być dob­rym, stać się dob­rym lub po pros­tu zre­zyg­no­wać. Cieka­wi mnie tyl­ko jed­no, dlacze­go cza­sami wy­bierają tę czwartą opcje? Dob­re drze­wo dob­rym się owo­cem ok­ry­wa, dob­ry człek z dob­rych czynów poz­na­wany bywa.Życie jest tak dob­re, jak dob­rym poz­wa­lasz mu być.Być dob­rym to jest coś, ale postępo­wać dob­rze to znacznie więcej.Zaw­sze uważałem, że pier­wszym za­daniem szkoły jest uczyć, nie wycho­wywać, i spierałem się na ten te­mat z wielo­ma nau­czy­ciela­mi. Byłem zda­nia, że wycho­wuje się pop­rzez ucze­nie. Gdy­bym miał wy­bierać między dob­rym nau­czy­cielem a dob­rym wycho­wawcą, wyb­rałbym nauczyciela.Dob­rze po­win­no dziać się dob­rym, a źle złym.