Is­to­ta miłości po­lega na tym, że zakłada ona be­zin­te­resow­ność, samą be­zin­te­resow­ność i tyl­ko bezinteresowność.


is­to­-miłoś-po­lega-na tym-że zakłada-ona-be­zin­te­resow­ność-samą-be­zin­te­resow­ność-i tyl­ko-bezinteresowność
gustaw holoubekis­to­tamiłościpo­legana tymże zakładaonabe­zin­te­resow­nośćsamąbe­zin­te­resow­nośći tyl­kobezinteresownośćis­to­ta miłościmiłości po­legapo­lega na tymże zakłada onaona be­zin­te­resow­nośćsamą be­zin­te­resow­nośćbe­zin­te­resow­ność i tyl­koi tyl­ko bezinteresownośćis­to­ta miłości po­legamiłości po­lega na tymże zakłada ona be­zin­te­resow­nośćsamą be­zin­te­resow­ność i tyl­kobe­zin­te­resow­ność i tyl­ko bezinteresownośćis­to­ta miłości po­lega na tymsamą be­zin­te­resow­ność i tyl­ko bezinteresowność

Be­zin­te­resow­ność zos­ta­je prze­cież zni­weczo­na z chwilą, kiedy się prze­konu­jemy, że jest użyteczna.Miłość jest szkołą be­zin­te­resow­ne­go egoizmu.Najłat­wiej się odznaczyć pra­cując be­zin­te­resow­nie dla in­nych,bo mało współzawodników Je­dynym całko­wicie be­zin­te­resow­nym przy­jacielem, które­go można mieć na tym in­te­resow­nym świecie, ta­kim, który nig­dy go nie opuści, nig­dy nie okaże się niew­dzięcznym lub zdradziec­kim, jest pies. Po­całuje rękę, która nie będzie mogła mu dać jeść, wy­liże ra­ny od­niesione w star­ciu z bru­tal­nością świata. Kiedy wszys­cy in­ni przy­jaciele odejdą, on pozostanie.Są ta­kie dni kiedy ja­kiekol­wiek słowo jest zbędne, a be­zin­te­resow­ne przy­tule­nie ociera z twarzy zwątpienie...  Jeżeli jest miej­sce spot­ka­nia się nieba z ziemią, to wykłada się jed­nym słowem: be­zin­te­resow­ność. To jest przejście z teorii do prak­ty­ki, wypróbo­wanie w życiu i spraw­dze­nie te­go, co tkwi w naszej głębi, pro­bierz naszej wiary w Bo­ga. Tu możemy się prze­konać, czy żyje­my dla Bo­ga, czy na sprzedaż.