Is­to­ty ludzkie, których zdol­ność do wy­korzys­ty­wania doświad­czeń in­nych jest wyjątko­wa, są jed­nocześnie zadzi­wiająco niechętnie, by to czynić.


is­to­ty-ludzkie-których-zdol­ność-do wy­korzys­ty­wania-doświad­czeń-in­nych-jest wyjątko­wa-są jed­nocześnie-zadzi­wiająco
douglas adamsis­to­tyludzkiektórychzdol­nośćdo wy­korzys­ty­waniadoświad­czeńin­nychjest wyjątko­wasą jed­nocześniezadzi­wiająconiechętnieby to czynićis­to­ty ludzkiektórych zdol­nośćzdol­ność do wy­korzys­ty­waniado wy­korzys­ty­wania doświad­czeńdoświad­czeń in­nychin­nych jest wyjątko­wasą jed­nocześnie zadzi­wiającozadzi­wiająco niechętniektórych zdol­ność do wy­korzys­ty­waniazdol­ność do wy­korzys­ty­wania doświad­czeńdo wy­korzys­ty­wania doświad­czeń in­nychdoświad­czeń in­nych jest wyjątko­wasą jed­nocześnie zadzi­wiająco niechętnie

Oz­naką in­te­ligen­cji naj­wyższej kla­sy jest zdol­ność do uz­na­wania dwóch prze­ciw­staw­nych idei jednocześnie.Seks bez miłości to pus­te doświad­cze­nie. Ale wśród pus­tych doświad­czeń to jed­no z najlepszych.Każda niewy­korzys­ta­na szan­sa, to szuf­ladka doświad­czeń , której nie ot­worzy­liśmy. Naj­częściej ze strachu przed zawartością.Zdol­ność doz­na­wania przy­jem­ności jest do­wodem siły.Życie jest ciągiem doświad­czeń, z których każde czy­ni nas sil­niej­szy­mi, mi­mo, że cza­sem trud­no nam to so­bie uświadomić.Two­ja obojętność w sto­sun­ku do mnie zadzi­wiająco mo­tywu­je mnie do działania.