Is­totą rzeczy­wis­tości jest sens. Co nie ma sen­su, nie jest dla nas rzeczy­wis­te. Każdy frag­ment rzeczy­wis­tości żyje dzięki te­mu, że ma udział w ja­kimś sen­sie uniwersalnym.


is­totą-rzeczy­wis­toś-jest sens-co nie  sen­su-nie jest dla-nas-rzeczy­wis­te-każdy frag­ment-rzeczy­wis­toś-żyje-dzięki
bruno schulzis­totąrzeczy­wis­tościjest sensco nie ma sen­sunie jest dlanasrzeczy­wis­tekażdy frag­mentżyjedziękite­muże ma udziałw ja­kimśsen­sieuniwersalnymis­totą rzeczy­wis­tościrzeczy­wis­tości jest sensnie jest dla nasnas rzeczy­wis­tekażdy frag­ment rzeczy­wis­tościrzeczy­wis­tości żyjeżyje dziękidzięki te­muże ma udział w ja­kimśw ja­kimś sen­siesen­sie uniwersalnymis­totą rzeczy­wis­tości jest sensnie jest dla nas rzeczy­wis­tekażdy frag­ment rzeczy­wis­tości żyjerzeczy­wis­tości żyje dziękiżyje dzięki te­muże ma udział w ja­kimś sen­siew ja­kimś sen­sie uniwersalnym

Cho­roba psychiczna to uni­kanie rzeczy­wis­tości za wszelką cenę; zdro­wie psychiczne to po­godze­nie się z rzeczy­wis­tością bez względu na cenę. -Scott Peck
cho­roba-psychiczna-to uni­kanie-rzeczy­wis­toś-za wszelką-cenę-zdro­wie-psychiczne-to po­godze­nie ę-z rzeczy­wis­tośą-bez-wzglę