Is­totną wadą ko­biet jest to, iż tra­cimy przez nie zbyt wiele cza­su. Ale jest to naj­piękniej stra­cony czas.


is­totną-wadą-ko­biet-jest to-iż tra­cimy-przez-nie zbyt-wiele-cza­su-ale jest to naj­piękniej-stra­cony-czas
józef besteris­totnąwadąko­bietjest toiż tra­cimyprzeznie zbytwielecza­suale jest to naj­piękniejstra­conyczasis­totną wadąwadą ko­bietko­biet jest toiż tra­cimy przezprzez nie zbytnie zbyt wielewiele cza­suale jest to naj­piękniej stra­conystra­cony czasis­totną wadą ko­bietwadą ko­biet jest toiż tra­cimy przez nie zbytprzez nie zbyt wielenie zbyt wiele cza­suale jest to naj­piękniej stra­cony czasis­totną wadą ko­biet jest toiż tra­cimy przez nie zbyt wieleprzez nie zbyt wiele cza­suiż tra­cimy przez nie zbyt wiele cza­su

Istotną wadą kobiet jest to, iż tracimy przez nie zbyt wiele czasu. Ale jest to najpiękniej stracony czas. -Józef Bester
istotną-wadą-kobiet-jest-to-iż-tracimy-przez-nie-zbyt-wiele-czasu-ale-jest-to-najpiękniej-stracony-czas
Istotną wadą kobiety jest to, że tracimy przez nie zbyt wiele czasu, ale jest to najpiękniej stracony czas. -Anonim
istotną-wadą-kobiety-jest-to-że-tracimy-przez-nie-zbyt-wiele-czasu-ale-jest-to-najpiękniej-stracony-czas
Stra­cony czas jest tak nieod­wra­cal­ny jak śmierć. -Piotr I Wielki
stra­cony-czas-jest tak-nieod­wra­cal­ny-jak śmierć
Nad czas stra­cony nic bar­dziej nie boli. -Michał Anioł
nad-czas-stra­cony-nic-bar­dziej-nie boli
Do­piero gdy ko­goś stra­cimy, uświada­miamy so­bie jak wiele dla nas znaczył... -anja
do­piero-gdy-ko­goś-stra­cimy-uświada­miamy-so­bie-jak wiele-dla-nas-znaczył