Istnieją dwa powody, które nie pozwalają ludziom spełnić swoich marzeń. Najczęściej po prostu uważają je za nierealne. A czasem na skutek nagłej zmiany losu pojmują, że spełnienie marzeń staje się możliwe w chwili, gdy się tego najmniej spodziewają. Wtedy jednak budzi się w nich strach przed wejściem na ścieżkę, która prowadzi w nieznane, strach przed życiem rzucającym nowe wyzwania, strach przed utratą na zawsze tego, do czego przywykli.


istnieją-dwa-powody-które-nie-pozwalają-ludziom-spełć-swoich-marzeń-najczęściej-po-prostu-uważają-za-nierealne-a-czasem-na-skutek-nagłej
paulo coelhoistniejądwapowodyktóreniepozwalająludziomspełnićswoichmarzeńnajczęściejpoprostuuważajązanierealneczasemnaskuteknagłejzmianylosupojmujążespełnieniemarzeństajesięmożliwechwiligdytegonajmniejspodziewająwtedyjednakbudzinichstrachprzedwejściemścieżkęktóraprowadzinieznaneżyciemrzucającymnowewyzwaniautratązawszetegodoczegoprzywykliistnieją dwadwa powodyktóre nienie pozwalająpozwalają ludziomludziom spełnićspełnić swoichswoich marzeńnajczęściej popo prostuprostu uważająuważają jeje zaza nierealneczasem nana skutekskutek nagłejnagłej zmianyzmiany losulosu pojmująże spełnieniespełnienie marzeńmarzeń stajestaje sięsię możliwemożliwe ww chwiligdy sięsię tegotego najmniejnajmniej spodziewająwtedy jednakjednak budzibudzi sięw nichnich strachstrach przedprzed wejściemwejściem nana ścieżkęktóra prowadziprowadzi ww nieznanestrach przedprzed życiemżyciem rzucającymrzucającym nowenowe wyzwaniastrach przedprzed utratąutratą nana zawszezawsze tegodo czegoczego przywykliistnieją dwa powodyktóre nie pozwalająnie pozwalają ludziompozwalają ludziom spełnićludziom spełnić swoichspełnić swoich marzeńnajczęściej po prostupo prostu uważająprostu uważają jeuważają je zaje za nierealnea czasem naczasem na skutekna skutek nagłejskutek nagłej zmianynagłej zmiany losuzmiany losu pojmująże spełnienie marzeńspełnienie marzeń stajemarzeń staje sięstaje się możliwesię możliwe wmożliwe w chwiligdy się tegosię tego najmniejtego najmniej spodziewająwtedy jednak budzijednak budzi siębudzi się wsię w nichw nich strachnich strach przedstrach przed wejściemprzed wejściem nawejściem na ścieżkęktóra prowadzi wprowadzi w nieznanestrach przed życiemprzed życiem rzucającymżyciem rzucającym nowerzucającym nowe wyzwaniastrach przed utratąprzed utratą nautratą na zawszena zawsze tegodo czego przywykli

Przy­jaźń to strach przed sa­mot­nością, a miłość to jeszcze większy strach przed osamotnieniem.Strach bywa różny, ale najgorszy jest strach przed wstydem.W pew­nym mo­men­cie zaczy­nasz za bar­dzo czuć, że czas mi­ja, że ucieka, że nie da się go do­gonić. Od zaw­sze wie­działeś, że są godzi­ny, że za każdym ra­zem mi­ja ko­lej­na. Ale, uwierz mój przy­jacielu, to, co te­raz czuję to coś zu­pełnie in­ne­go. To strach przed niez­na­nym, to strach przed końcem. Końcem, które­go nie zap­la­nowałam so­bie, nie wy­myśliłam, bez­czel­nym i nieubłaganym. Końcem ta­kim, jak wszystkie...Za­mykać oczy jak strach przed ni­mi staje. Zacząć się śmiać i uciekać naj­da­lej, w marze­nia,które są na ziemi. ...bo kto w tym mo­men­cie po niej sta­ra się stąpać ? Mam tyl­ko jedną ob­sesję – chy­ba ty­powo ko­biecy strach przed starze­niem się. Dla­tego nie poczuję się oszu­kana, jeśli nie uda mi się wrócić.Za­mykam się na świat, tłam­szo­na głosem w głowie Strach, to więcej niż mogę znieść Uciekam przed ludźmi, szu­kając ich bliskości Kryjąc się przed prze­rażeniem przed ko­lej­nym zjawiskiem Widzę was in­ni nie dostrzegają Za­goniona w róg widzę... Nie ma tam oczu tyl­ko ciemność