Istnieją mężczyźni, którzy noszą brodę, aby ich nigdy nie poznała żona.


istnieją-mężczyź-którzy-noszą-brodę-aby-ich-nigdy-nie-poznała-żona
ramon gomez de la sernaistniejąmężczyźniktórzynosząbrodęabyichnigdyniepoznałażonaistnieją mężczyźniktórzy nosząnoszą brodęaby ichich nigdynigdy nienie poznałapoznała żonaktórzy noszą brodęaby ich nigdyich nigdy nienigdy nie poznałanie poznała żonaaby ich nigdy nieich nigdy nie poznałanigdy nie poznała żonaaby ich nigdy nie poznałaich nigdy nie poznała żona

Nie umiałbym zresztą zazdrościć pozycji temu rodzajowi ludzi, którzy znajdują się między władcą i poddanymi; ludzi, którzy dzielą z książętami nieszczęścia ich pozycji, nie korzystając zarazem ani z prawdziwej władzy, ani z radości życia prywatnego. Radzę im, aby nigdy nie podejmowali niegodnych działań dla zachowania się na nieszczęsnym stanowisku; aby obejmowali je z honorem, piastowali je jako ludzie prawi i opuszczali je z godnością; oraz, gdy raz już je opuszczą, aby nigdy na nic nie wracali.Wiem, że istnieją mężczyźni i kobiety, którzy z natury są politycznymi zboczeńcami.Są ludzie, którzy noszą kapelusz po to, by się mieć czym kłaniać. Nie wiadomo jednak po co oni noszą spodnie.Mężczyźni, którzy zgniatają w dłoni kieliszki, pożerając wzro­kiem młode ko­biety, od­noszą głębsze ra­ny niż tyl­ko ska­lecze­nia palców.Są ludzie, którzy noszą ka­pelusz po to, by się mieć czym kłaniać. Nie wiado­mo jed­nak po co oni noszą spodnie.Powiedziałbym, że nie jestem ani nigdy nie byłem zwolennikiem zrównania społecznego rasy białej i czarnej, nie jetem i nigdy nie byłem zwolennikiem prawa do głosowania dla Murzynów, powoływania ich do ław przysięgłych, obsadzania nimi urzędów czy też ich małżeństw z białymi kobietami. Powiem więcej, że istnieją tak duże różnice fizyczne pomiędzy tymi rasami, że wydaje [...]