Istnieją nie tylko prawa człowieka, ale także prawa osła, niezbywalne prawa osła. Naczelnym prawem każdego osła jest np. prawo do zabitego lwa, którego mógłby do woli okładać kopniakami.


istnieją-nie-tylko-prawa-człowieka-ale-także-prawa-osła-niezbywalne-prawa-osła-naczelnym-prawem-każdego-osła-jest-np-prawo-do-zabitego-lwa
karol schmittistniejąnietylkoprawaczłowiekaaletakżeosłaniezbywalneosłanaczelnymprawemkażdegoosłajestnpprawodozabitegolwaktóregomógłbywoliokładaćkopniakamiistnieją nienie tylkotylko prawaprawa człowiekaale takżetakże prawaprawa osłaniezbywalne prawaprawa osłanaczelnym prawemprawem każdegokażdego osłaosła jestjest npprawo dodo zabitegozabitego lwaktórego mógłbymógłby dodo woliwoli okładaćokładać kopniakamiistnieją nie tylkonie tylko prawatylko prawa człowiekaale także prawatakże prawa osłaniezbywalne prawa osłanaczelnym prawem każdegoprawem każdego osłakażdego osła jestosła jest npprawo do zabitegodo zabitego lwaktórego mógłby domógłby do wolido woli okładaćwoli okładać kopniakami

Prawa są dobrami, które zasadzają się na władzy, gdy władza upada, upadają także prawa.Walczymy nie o prawa ludzkie dla ludu, lecz o boskie prawa człowieka.Bramy przepastne śmierci dla niektórych ludzi nie istnieją. Świadczą o prawdzie wielkości takiej, że prawa wielkości są inne, niż prawa małości.Bardziej interesują mnie prawa człowieka niż prawa kobiet.Zbrodnia doskonała: zabić słowami, nie ruszając osła.Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka.