Istnieją trzy rodzaje egoistów: egoiści, którzy sami żyją i pozwalają żyć innym, egoiści, którzy sami żyją, a nie dają żyć innym, i na koniec egoiści, którzy ani sami nie żyją, ani nie pozwalają żyć innym. Kobiety, po większej części, należą do tego trzeciego rodzaju.


istnieją-trzy-rodzaje-egoistów-egoiś-którzy-sami-żyją-i-pozwalają-żyć-innym-egoiś-którzy-sami-żyją-a-nie-dają-żyć-innym-i-na-koniec
iwan turgieniewistniejątrzyrodzajeegoistówegoiściktórzysamiżyjąpozwalajążyćinnymżyjąniedająnakoniecaniinnymkobietypowiększejczęścinależądotegotrzeciegorodzajuistnieją trzytrzy rodzajerodzaje egoistówktórzy samisami żyjążyją ii pozwalająpozwalają żyćżyć innymktórzy samisami żyjąnie dajądają żyćżyć innymi nana konieckoniec egoiściktórzy aniani samisami nienie żyjąani nienie pozwalająpozwalają żyćżyć innympo większejwiększej częścinależą dodo tegotego trzeciegotrzeciego rodzajuistnieją trzy rodzajetrzy rodzaje egoistówktórzy sami żyjąsami żyją iżyją i pozwalająi pozwalają żyćpozwalają żyć innymktórzy sami żyjąa nie dająnie dają żyćdają żyć innymi na koniecna koniec egoiściktórzy ani samiani sami niesami nie żyjąani nie pozwalająnie pozwalają żyćpozwalają żyć innympo większej częścinależą do tegodo tego trzeciegotego trzeciego rodzaju

Ci, którzy żyją nadzieją, widzą dalej. Ci, co żyją miłością, widzą głębiej. Ci, co żyją wiarą, widzą wszystko w innym świetle.Źle żyją, którzy us­ta­wicznie żyć zaczynają.Źle żyją, którzy ustawicznie żyć zaczynają.Przyjaciele to nasi najbliżsi, którzy dobrze wiedzą, co dla nas znaczy życie; którzy czują do nas to, co sami czujemy do siebie; którzy są z nami w tryumfie i klęsce; którzy uwalniają nas od smutku naszej samotności.Nie lu­bię ta­kich ludzi, którzy ro­bią łaskę, że żyją!