Istnieje jakieś bractwo ludzi, którzy namiętnie pragną wiedzy. Ja do nich należałem. Jednakże pobudki moje nie były tak czyste: chciałem wiedzy nie przez jej umiłowanie, ale jako obrony przed wzgardą świata wobec nieuków. Toteż, gdy tylko miałem czas, buszowałem po książkowych antykwariatach.


istnieje-jakieś-bractwo-ludzi-którzy-namiętnie-pragną-wiedzy-ja-do-nich-należałem-jednakże-pobudki-moje-nie-były-tak-czyste-chciałem-wiedzy
charles chaplinistniejejakieśbractwoludziktórzynamiętniepragnąwiedzyjadonichnależałemjednakżepobudkimojeniebyłytakczystechciałemwiedzyprzezjejumiłowaniealejakoobronyprzedwzgardąświatawobecnieukówtoteżgdytylkomiałemczasbuszowałempoksiążkowychantykwariatachistnieje jakieśjakieś bractwobractwo ludziktórzy namiętnienamiętnie pragnąpragną wiedzyja dodo nichnich należałemjednakże pobudkipobudki mojemoje nienie byłybyły taktak czystechciałem wiedzywiedzy nienie przezprzez jejjej umiłowanieale jakojako obronyobrony przedprzed wzgardąwzgardą świataświata wobecwobec nieukówgdy tylkotylko miałemmiałem czasbuszowałem popo książkowychksiążkowych antykwariatachistnieje jakieś bractwojakieś bractwo ludziktórzy namiętnie pragnąnamiętnie pragną wiedzyja do nichdo nich należałemjednakże pobudki mojepobudki moje niemoje nie byłynie były takbyły tak czystechciałem wiedzy niewiedzy nie przeznie przez jejprzez jej umiłowanieale jako obronyjako obrony przedobrony przed wzgardąprzed wzgardą światawzgardą świata wobecświata wobec nieukówgdy tylko miałemtylko miałem czasbuszowałem po książkowychpo książkowych antykwariatach

Wszyscy ludzie z natury pragną wiedzy. -Arystoteles
wszyscy-ludzie-z-natury-pragną-wiedzy
Mało wiedzy oddala od Boga. Dużo wiedzy sprowadza do Niego z powrotem. -Ludwik Pasteur
mało-wiedzy-oddala-od-boga-dużo-wiedzy-sprowadza-do-niego-z-powrotem
Zdobycie wiedzy, jest tylko kwestią poświęconego czasu i pieniędzy Czas to Pieniądz, Czas + Pieniądz = Wiedza -Miłosz Półrolniczak
zdobycie-wiedzy-jest-tylko-kwestią-poświęconego-czasu-i-pieniędzy-czas-to-pieniądz-czas-+-pieniądz-=-wiedza
Francuzi nie mówią prawie nigdy o swoich żonach: lękają się, aby się im nie zdarzyło rozprawiać o nich wobec ludzi, którzy znają je lepiej od nich. -Montesquieu
francuzi-nie-mówią-prawie-nigdy-o-swoich-żonach-lękają-ę-aby-ę-im-nie-zdarzyło-rozprawiać-o-nich-wobec-ludzi-którzy-znają-lepiej-od-nich