Istnieje potężny język - milczenie. Istnieje pojęcie


istnieje-potężny-język-milczenie-istnieje-pojęcie-niemówienia-które-nie-jest-wcale-brakiem-informacji-jest-aktem-opozycji-wobec-świata
zbigniew trzaskowskiistniejepotężnyjęzykmilczeniepojęcieniemówieniaktóreniejestwcalebrakieminformacjijestaktemopozycjiwobecświatanegacjaprzezmilczeniezewnętrznenieobecnościąalternatywączasemzaprzeczeniemmonologiemkimśniekiedybogiemwięctoznacząceistnieje potężnypotężny językjęzykmilczenieistnieje pojęciektóre nienie jestjest wcalewcale brakiembrakiem informacjijest aktemaktem opozycjiopozycji wobecwobec światanegacja przezprzez milczeniemilczenie zewnętrznezewnętrzne nienie jestjest nieobecnościąjest alternatywączasem zaprzeczeniemjest monologiemmonologiem zz kimśniekiedy zz bogiemwięc jestmilczenie znacząceistnieje potężny językpotężny językktóre nie jestnie jest wcalejest wcale brakiemwcale brakiem informacjijest aktem opozycjiaktem opozycji wobecopozycji wobec światanegacja przez milczenieprzez milczenie zewnętrznemilczenie zewnętrzne niezewnętrzne nie jestnie jest nieobecnościąjest monologiem zmonologiem z kimśniekiedy z bogiema więc jestjest to milczenie

Istnieje bardzo perfidny sposób kłamania - przez milczenie.Istnieje bardzo perfidny sposób kłamiania - przez milczenie.Milczenie jest czasem najlepszą odpowiedzią.Milczenie jest najlepszym tłumaczem radości, bo małe jest szczęście, które można wyrazić słowami.Milczenie jest po mowie drugim mocarstwem świata.W milczeniu leży siła i milczenie jest językiem przyszłego świata.