Istotą literatury pornograficznej jest wbijanie klina pomiędzy egzystencje ludzką a egzystencję seksualną - podczas gdy żadna normalna jednostka do takiego podziału nie dopuszcza.


istotą-literatury-pornograficznej-jest-wbijanie-klina-pomiędzy-egzystencje-ludzką-a-egzystencję-seksualną-podczas-gdy-żadna-normalna-jednostka
susan sontagistotąliteraturypornograficznejjestwbijanieklinapomiędzyegzystencjeludzkąegzystencjęseksualnąpodczasgdyżadnanormalnajednostkadotakiegopodziałuniedopuszczaistotą literaturyliteratury pornograficznejpornograficznej jestjest wbijaniewbijanie klinaklina pomiędzypomiędzy egzystencjeegzystencje ludzkąegzystencję seksualnąseksualnąpodczaspodczas gdygdy żadnażadna normalnanormalna jednostkajednostka dodo takiegotakiego podziałupodziału nienie dopuszczaistotą literatury pornograficznejliteratury pornograficznej jestpornograficznej jest wbijaniejest wbijanie klinawbijanie klina pomiędzyklina pomiędzy egzystencjepomiędzy egzystencje ludzkąludzką a egzystencjęa egzystencję seksualnąegzystencję seksualnąpodczas gdypodczas gdy żadnagdy żadna normalnażadna normalna jednostkanormalna jednostka dojednostka do takiegodo takiego podziałutakiego podziału niepodziału nie dopuszcza

Żadna ludzka istota nie może przeżyć bez ludzkiej wspólnoty. -Dalajlama
Żadna-ludzka-istota-nie-może-przeżyć-bez-ludzkiej-wspólnoty
Jednostka ludzka liczy się w zależności od tego, czym jest, nie zaś w zależności od czynów, których dokonuje. -Cesare Pavese
jednostka-ludzka-liczy-ę-w-zależnoś-od-tego-czym-jest-nie-zaś-w-zależnoś-od-czynów-których-dokonuje
Nic nie wzbudza we mnie takiego podziwu jak praca ludzka. Mogę się jej przyglądać godzinami. -Klapka Jerome Jerome
nic-nie-wzbudza-we-mnie-takiego-podziwu-jak-praca-ludzka-mogę-ę-jej-przyglądać-godzinami