Istotą rzeczywistości jest sens. Co nie ma sensu, nie jest dla nas rzeczywiste. Każdy fragment rzeczywistości żyje dzięki temu, że ma udział w jakimś sensie uniwersalnym.


istotą-rzeczywistoś-jest-sens-co-nie-sensu-nie-jest-dla-nas-rzeczywiste-każdy-fragment-rzeczywistoś-żyje-dzięki-temu-że-udział-w-jakimś
bruno schulzistotąrzeczywistościjestsensconiesensudlanasrzeczywistekażdyfragmentżyjedziękitemużeudziałjakimśsensieuniwersalnymistotą rzeczywistościrzeczywistości jestjest sensco nienie mama sensunie jestjest dladla nasnas rzeczywistekażdy fragmentfragment rzeczywistościrzeczywistości żyjeżyje dziękidzięki temuma udziałudział ww jakimśjakimś sensiesensie uniwersalnymistotą rzeczywistości jestrzeczywistości jest sensco nie manie ma sensunie jest dlajest dla nasdla nas rzeczywistekażdy fragment rzeczywistościfragment rzeczywistości żyjerzeczywistości żyje dziękiżyje dzięki temuże ma udziałma udział wudział w jakimśw jakimś sensiejakimś sensie uniwersalnym

Is­totą rzeczy­wis­tości jest sens. Co nie ma sen­su, nie jest dla nas rzeczy­wis­te. Każdy frag­ment rzeczy­wis­tości żyje dzięki te­mu, że ma udział w ja­kimś sen­sie uniwersalnym.Istnieje wiele sposobów i rodzajów powołania, sedno jednak i sens tego przeżycia są zawsze jednakie: dusza zostaje przez nie zbudzona, odmieniona, a siły jej wzmożone wskutek tego, iż oto zamiast marzeń i przeczuć wewnętrznych pojawia się nagle zew z zewnątrz, ingeruje w nie fragment rzeczywistości.Prawda to potwierdzenie istniejącej rzeczywistości. Piękno to nie tylko obietnica, ale i rękojmia innej rzeczywistości.Dla człowieka, który nie ma nic, jest w pewnym sensie obojętne, pod jakim rządem żyje.Wiara jest okiem dla tej rzeczywistości, której nie można zobaczyć.Piekło jest na ziemi, jest w każdym człowieku i każdy z nas może stanąć przed jakimś wewnętrznym sądem ostatecznym. I zmartwychwstać z niego innym, nowym człowiekiem.