Istota filozofii przyrody polega na tym, by na podstawie zjawiska ruchu zbadać siły przyrody, a na podstawie tych sił wyjaśnić inne zjawiska.


istota-filozofii-przyrody-polega-na-tym-by-na-podstawie-zjawiska-ruchu-zbadać-ły-przyrody-a-na-podstawie-tych-ł-wyjaść-inne-zjawiska
isaac newtonistotafilozofiiprzyrodypoleganatymbypodstawiezjawiskaruchuzbadaćsiłyprzyrodytychsiłwyjaśnićinnezjawiskaistota filozofiifilozofii przyrodyprzyrody polegapolega nana tymby nana podstawiepodstawie zjawiskazjawiska ruchuruchu zbadaćzbadać siłysiły przyrodyna podstawiepodstawie tychtych siłsił wyjaśnićwyjaśnić inneinne zjawiskaistota filozofii przyrodyfilozofii przyrody polegaprzyrody polega napolega na tymby na podstawiena podstawie zjawiskapodstawie zjawiska ruchuzjawiska ruchu zbadaćruchu zbadać siłyzbadać siły przyrodya na podstawiena podstawie tychpodstawie tych siłtych sił wyjaśnićsił wyjaśnić innewyjaśnić inne zjawiskaistota filozofii przyrody polegafilozofii przyrody polega naprzyrody polega na tymby na podstawie zjawiskana podstawie zjawiska ruchupodstawie zjawiska ruchu zbadaćzjawiska ruchu zbadać siłyruchu zbadać siły przyrodya na podstawie tychna podstawie tych siłpodstawie tych sił wyjaśnićtych sił wyjaśnić innesił wyjaśnić inne zjawiskaistota filozofii przyrody polega nafilozofii przyrody polega na tymby na podstawie zjawiska ruchuna podstawie zjawiska ruchu zbadaćpodstawie zjawiska ruchu zbadać siłyzjawiska ruchu zbadać siły przyrodya na podstawie tych siłna podstawie tych sił wyjaśnićpodstawie tych sił wyjaśnić innetych sił wyjaśnić inne zjawiska

Is­to­ta fi­lozo­fii przy­rody po­lega na tym, by na pod­sta­wie zja­wis­ka ruchu zba­dać siły przy­rody, a na pod­sta­wie tych sił wy­jaśnić in­ne zjawiska.Genetyczno-krytyczna filozofia tak się ma do filozofii absolutnej, jak poglądy fizyki... do teologicznego rozpatrywania przyrody.Przyczyną każdego zjawiska w sztuce jest inne zjawisko w sztuce, a nie natura.Dzieła sztuki na równi z dziełami przyrody, są tym piękniejsze i tym bardziej zachwycające, im bardziej podporządkowują się prawom ścisłym.Zmyślone cudy wywodzą się z naszej pychy, która każe nam wierzyć, że jesteśmy czymś na tyle ważjiym, aby Istota najwyższa burzyła dla nas porządek przyrody; z owej pychy, która sprawia, iż uważamy nasz naród, nasze miasto i naszą armię za bardziej umiłowane przez Bóstwo. Chcemy więc, by Bóg był istotą stronniczą, która nieustannie opowiada się za jednym ze swoich stworzeń przeciwko drugiemu...Wiatr to od­dech przyrody.