Język to sku­teczna maszy­na do szy­cia. Na­wet jak szy­je gru­bymi nićmi, to łat­ka per­fekcyj­nie przyszy­wa się do człowieka. Z cyk­lu po­wieści


język-to sku­teczna-maszy­na-do szy­cia-na­wet jak szy­-gru­bymi-ćmi-to łat­ka-per­fekcyj­nie-przyszy­wa ę-do człowieka
riderjęzykto sku­tecznamaszy­nado szy­ciana­wet jak szy­jegru­byminićmito łat­kaper­fekcyj­nieprzyszy­wa siędo człowiekaz cyk­lupo­wieścispad­ko­bier­cyprzeznaczeniajęzyk to sku­tecznato sku­teczna maszy­namaszy­na do szy­ciana­wet jak szy­je gru­bymigru­bymi nićmito łat­ka per­fekcyj­nieper­fekcyj­nie przyszy­wa sięprzyszy­wa się do człowiekaz cyk­lu po­wieścispad­ko­bier­cy przeznaczeniajęzyk to sku­teczna maszy­nato sku­teczna maszy­na do szy­ciana­wet jak szy­je gru­bymi nićmito łat­ka per­fekcyj­nie przyszy­wa sięper­fekcyj­nie przyszy­wa się do człowieka

Ro­la szy­ta na twoją miarę to ta, którą sam chcesz stworzyć. Z cyk­lu po­wieści W złotej klat­ce pręty tak sa­mo gru­be jak w każdej innej. Z cyk­lu po­wieści Lep­szy dob­ry za­miar bez re­zul­ta­tu, niż suk­ces wy­muszo­ny przez nacisk. Z cyk­lu po­wieści W ser­cu liczą się uczu­cia a mnożą ra­ny. Z cyk­lu po­wieści Na­wet gdy na­ga praw­da jest szpet­na nie po­win­no się jej owi­jać w bawełnę. Z cyk­lu po­wieści U schyłku nadziei gar­bią nas na­wet pros­te spra­wy. Z cyk­lu po­wieści