ja ci to wszys­tko wy­baczę kochany gorzkie łzy na po­duszce zdep­ta­ne kwiaty grzeczne uśmie­chy i pus­ty wzrok ja ci to wszys­tko wy­baczę mój drogi no­ce bez nadziei dni bez serca miesiące bez wartości i każdą połamaną część mo­jej duszy tyl­ko ob­syp mnie uśmiechem otul mnie oddechem kochaj mnie kochaj nas 


ja  to wszys­tko-wy­baczę-kochany-gorzkie-łzy-na po­duszce-zdep­­ne-kwiaty-grzeczne-uśmie­chy-i pus­ty-wzrok-ja- to wszys­tko
spirateja ci to wszys­tkowy­baczękochanygorzkiełzyna po­duszcezdep­ta­nekwiatygrzeczneuśmie­chyi pus­tywzrokjaci to wszys­tkomójdrogino­cebeznadzieidnisercamiesiącewartościkażdąpołamanączęśćmo­jejduszytyl­koob­sypmnieuśmiechemotuloddechemkochajnas ja ci to wszys­tko wy­baczęwy­baczę kochanykochany gorzkiegorzkie łzyłzy na po­duszcena po­duszce zdep­ta­nezdep­ta­ne kwiatykwiaty grzecznegrzeczne uśmie­chyuśmie­chy i pus­tyi pus­ty wzrokwzrok jaja ci to wszys­tkoci to wszys­tko wy­baczęwy­baczę mójmój drogidrogi no­ceno­ce bezbez nadzieinadziei dnidni bezbez sercaserca miesiącemiesiące bezbez wartościwartości ii każdąkażdą połamanąpołamaną częśćczęść mo­jejmo­jej duszyduszy tyl­kotyl­ko ob­sypob­syp mniemnie uśmiechemuśmiechem otulotul mniemnie oddechemoddechem kochajkochaj mniemnie kochajkochaj nas ja ci to wszys­tko wy­baczę kochanywy­baczę kochany gorzkiekochany gorzkie łzygorzkie łzy na po­duszcełzy na po­duszce zdep­ta­nena po­duszce zdep­ta­ne kwiatyzdep­ta­ne kwiaty grzecznekwiaty grzeczne uśmie­chygrzeczne uśmie­chy i pus­tyuśmie­chy i pus­ty wzroki pus­ty wzrok jawzrok ja ci to wszys­tkoja ci to wszys­tko wy­baczęci to wszys­tko wy­baczę mójwy­baczę mój drogimój drogi no­cedrogi no­ce bezno­ce bez nadzieibez nadziei dninadziei dni bezdni bez sercabez serca miesiąceserca miesiące bezmiesiące bez wartościbez wartości iwartości i każdąi każdą połamanąkażdą połamaną częśćpołamaną część mo­jejczęść mo­jej duszymo­jej duszy tyl­koduszy tyl­ko ob­syptyl­ko ob­syp mnieob­syp mnie uśmiechemmnie uśmiechem otuluśmiechem otul mnieotul mnie oddechemmnie oddechem kochajoddechem kochaj mniekochaj mnie kochajmnie kochaj nas 

-A jak poz­nasz że to ten właści­wy, je­dyny ?- za­pytał mnie. -Po oczach, zo­baczę w nich wszys­tko, mój cały świat -A co widzisz w moich ? - Kiedyś widziałam wszyt­ko...-ur­wałam - ale te­raz nie widzę już nic prócz głębo­kiej pus­tki ....wieczność per­spek­ty­wa by­tu bez dni godzin sekund pra­ca motywuje bo ma­my mało czasu bez cza­su pra­ca nie ma powabu re­lac­je przy­jaciele marzenia brak poczu­cia upływu czasu wszys­tko zmienia real­ne sta­je się nieral­nie możliwe nieosiągal­ne osiągal­ne prawdziwie życie bez limitu in­na for­ma nasze­go bytu czy będziemy zwie­dzać in­ne galaktyki być może wszys­tko będzie w za­sięgu ręki jak to wszys­tko będzie dręczą mnie te kwestie ale na rozwiązania muszę pocze­kać jeszcze *** Dział: Dy­wagac­je filozoficzne *** Zbig­niew Małecki Przyjdź do mnie.... Świadomie... Bądź... Bądź przy mnie zawsze... Mów szeptem... Po cichu... Tak... Roz­pal me serce... Tyl­ko Ty mnie znasz... Ty wszys­tko o mnie wiesz... Tyl­ko Ty ro­zumiesz mnie... Tyl­ko z Tobą ma to sens...Kochaj mnie miłością gorącą Jak ocean sze­roką, bez kresu. Po­całun­kiem mnie prze­nieś daleko Gdzieś na wys­py szczęścia i uśmiechu. Ciszą ukołysz mnie do snu. Z gwieździs­tym niebem zaśpiewaj mi kołysankę. Nocą księżycową bądź przy mnie, Bo ciebie tyl­ko pragnę... In­spi­rowa­ne wier­szem K.I.Gałczyńskiego pt. ,,Wys­py szczęśliweMój Aniele w Twoich ramionach wszys­tko wy­dawało się łatwiejsze Mój Aniele w Twoich ramionach czułam się jak dziecko pamiętam jak śpiewałaś mi piosenki Mój Aniele Twój głos kojącą kołysanką a po moim policzku wol­no spływała łza tyl­ko Ty pot­ra­fiłaś ją otrzeć tyl­ko Ty pamiętam po­kony­wałaś wszys­tkie mo­je łzy Mój Aniele nau­czyłaś mnie śmiać się do łez pamiętam po­kony­wałaś wszys­tkie mo­je smutki a gdy się bałam.. Mój Aniele! w Twoich ramionach byłam bezpieczna pamiętam po­kony­wałaś wszys­tkie mo­je lęki każdą słabość wróć nie płacz Mój Aniele...Wskażę ci środek, który wzbudza miłość bez lęku, bez ziół i bez żadnego czarodziejskiego zaklęcia: jeśli chcesz być kochany, kochaj.