Ja cię kocham, i o tym wiem To do ciebie na­leży każdy me­go życia dzień Chciałabym ci coś po­wie­dzieć, lecz po­rażki się boje Te­raz na roz­sta­ju dróg stoję Bo chce zaurocze­nie wyz­nać ci Lecz bo­je się , że 


ja ę-kocham-i o tym-wiem-to-do ciebie-na­ży-każdy-me­go-życia-dzień-chciałabym- coś-po­wie­dzieć-lecz-po­rażki ę-boje-te­raz
jestemtylkosobąja ciękochami o tymwiemtodo ciebiena­leżykażdyme­gożyciadzieńchciałabymci cośpo­wie­dziećleczpo­rażki siębojete­razna roz­sta­judrógstojębochcezaurocze­niewyz­naćleczbo­je się że nieod­po­wieszmija cię kochami o tym wiemdo ciebie na­leżyna­leży każdykażdy me­gome­go życiażycia dzieńdzień chciałabymchciałabym ci cości coś po­wie­dziećlecz po­rażki siępo­rażki się bojeboje te­razte­raz na roz­sta­juna roz­sta­ju drógdróg stojęstoję bobo chcechce zaurocze­niezaurocze­nie wyz­naćwyz­nać cici leczlecz bo­je sięod­po­wiesz miwiem to do ciebiedo ciebie na­leży każdyna­leży każdy me­gokażdy me­go życiame­go życia dzieńżycia dzień chciałabymdzień chciałabym ci cośchciałabym ci coś po­wie­dziećlecz po­rażki się bojepo­rażki się boje te­razboje te­raz na roz­sta­jute­raz na roz­sta­ju drógna roz­sta­ju dróg stojędróg stoję bostoję bo chcebo chce zaurocze­niechce zaurocze­nie wyz­naćzaurocze­nie wyz­nać ciwyz­nać ci leczci lecz bo­je się

Piszę do ciebie krótki list, No ci wyz­nać praw­de chcę, Nie mysl so­bie, że z Ciebie kpię, Ty wiesz co Ci po­wie­dzieć chce, Bo ja bar­dzo Kocham Cię!  -Amorek
piszę-do ciebie-krótki-list-no- wyz­nać-praw­de-chcę-nie-mysl-so­bie-że z ciebie-kpię-ty-wiesz-co ci po­wie­dzieć-chce-bo
Jeśli mogę po­wie­dzieć ko­muś 'kocham cię', muszę być w sta­nie po­wie­dzieć 'kocham wszys­tko w to­bie, kocham świat pop­rzez ciebie, kocham w to­bie również sa­mego siebie'. -Federico Moccia
jeśli-mogę-po­wie­dzieć-ko­muś-'kocham-ę'-muszę-być-w sta­nie-po­wie­dzieć-'kocham-wszys­tko-w to­bie-kocham-świat-pop­rzez-ciebie