Ja żyje i będę żyć.. Oni tak myślą i nie za­mie­rzają się z tym kryć.. Chy­ba są naiwni.. Nie mam siły się ze sobą bić.. Już niedługo umrę, ale oni będą so­bie da­lej żyć..


ja żyje-i będę-żyć-oni-tak-myślą-i nie za­mie­rzają ę-z tym-kryć-chy­ba-są naiwni-nie-mam-ły ę-ze sobą-bić-już
i'm nothingja żyjei będężyćonitakmyśląi nie za­mie­rzają sięz tymkryćchy­basą naiwniniemamsiły sięze sobąbićjużniedługoumręaleonibędąso­bieda­lejja żyje i będęi będę żyćoni taktak myśląmyślą i nie za­mie­rzają sięi nie za­mie­rzają się z tymz tym kryćchy­ba są naiwninie mammam siły sięsiły się ze sobąze sobą bićjuż niedługoniedługo umręale onioni będąbędą so­bieso­bie da­lejda­lej żyćja żyje i będę żyćoni tak myślątak myślą i nie za­mie­rzają sięmyślą i nie za­mie­rzają się z tymi nie za­mie­rzają się z tym kryćnie mam siły sięmam siły się ze sobąsiły się ze sobą bićjuż niedługo umręale oni będąoni będą so­biebędą so­bie da­lejso­bie da­lej żyć

Im poz­naję więcej ludzi, tym większe mam wrażenie, że szczęśli­we miłości to nie te, które oni so­bie wy­bierają [wy­marzą], ale te, które zsyła im los. -szpiek
im poz­naję-więcej-ludzi-tym-większe-mam-wrażenie-że szczęśli­we-miłoś-to nie te-które-oni-so­bie-wy­bierają-wy­marzą-ale-te