Ja scho­wałem przeszłość za mu­rem mil­cze­nia, ty zaś za maską uśmiechu. Mnie strzegą wy­sokie mu­ry, ciebie sekretność. Na py­tania od­po­wiadam chłodem ka­mienia, ciebie nikt o przeszłość nie pyta. Ja mówię, że to­bie jest łatwiej. Bo maskę możesz zdjąć a mu­ry urosły wy­soko- z obu stron przejść je ciężko.


ja scho­wałem-przeszłość-za mu­rem-mil­cze­nia-ty zaś-za maską-uśmiechu-mnie-strzegą-wy­sokie-mu­ry-ciebie-sekretność-na
silvidianja scho­wałemprzeszłośćza mu­remmil­cze­niaty zaśza maskąuśmiechumniestrzegąwy­sokiemu­ryciebiesekretnośćnapy­taniaod­po­wiadamchłodemka­mienianikto przeszłośćnie pytajamówięże to­biejest łatwiejbomaskęmożeszzdjąća mu­ryurosływy­sokoz obustronprzejśćje ciężkoja scho­wałem przeszłośćprzeszłość za mu­remza mu­rem mil­cze­niaty zaś za maskąza maską uśmiechumnie strzegąstrzegą wy­sokiewy­sokie mu­ryciebie sekretnośćna py­taniapy­tania od­po­wiadamod­po­wiadam chłodemchłodem ka­mieniaciebie niktnikt o przeszłośćo przeszłość nie pytaja mówięże to­bie jest łatwiejbo maskęmaskę możeszmożesz zdjąćzdjąć a mu­rya mu­ry urosłyurosły wy­sokoz obu stronstron przejśćprzejść je ciężkoja scho­wałem przeszłość za mu­remprzeszłość za mu­rem mil­cze­niaty zaś za maską uśmiechumnie strzegą wy­sokiestrzegą wy­sokie mu­ryna py­tania od­po­wiadampy­tania od­po­wiadam chłodemod­po­wiadam chłodem ka­mieniaciebie nikt o przeszłośćnikt o przeszłość nie pytabo maskę możeszmaskę możesz zdjąćmożesz zdjąć a mu­ryzdjąć a mu­ry urosłya mu­ry urosły wy­sokoz obu stron przejśćstron przejść je ciężko

Przy­pieczęto­waniem mo­wy jest mil­cze­nie, mil­cze­nia zaś - sto­sow­na chwila. -Solon
przy­pieczęto­waniem-mo­wy-jest mil­cze­nie-mil­cze­nia-zaś- sto­sow­na-chwila
ciebie nie ma nie przyszedłeś choć cze­kałam i cię chciałam ciebie nie ma i nie będzie czar­na otchłań mnie pochłania nie ma ciebie w głowie myśli sen mnie zmorzy już po wszystkim  -dooorotis
ciebie-nie -nie-przyszedłeś-choć-cze­kałam-i-ę-chciałam-ciebie-nie -i-nie będzie-czar­na-otchłań-mnie-pochłania-nie- ciebie-w-głowie