Ja zaw­sze będę tą drugą, Ty zaw­sze będziesz tym pierwszym.


ja zaw­sze-będę-tą drugą-ty zaw­sze-będziesz-tym-pierwszym
bluecaffeja zaw­szebędętą drugąty zaw­szebędziesztympierwszymja zaw­sze będębędę tą drugąty zaw­sze będzieszbędziesz tymtym pierwszymja zaw­sze będę tą drugąty zaw­sze będziesz tymbędziesz tym pierwszymty zaw­sze będziesz tym pierwszym

Zaw­sze Cię już znajdę. Nie ważne w ja­kim wciele­niu. Za duża część mo­jej duszy zos­tała przy­pisa­na To­bie. Mi­mo, iż cza­sem mogę myśleć, że błądze. Zaw­sze będę się zbliżał do Ciebie, bo zaw­sze będę w drodze.Chy­ba właśnie po tym można poz­nać ludzi nap­rawdę sa­mot­nych. Zaw­sze wiedzą, co ro­bić w deszczo­we dni. Zaw­sze można do nich zadzwo­nić. Zaw­sze są w do­mu. Piep­rzo­ne zawsze.Sta­ram się uni­kać wy­powiadać słów „zaw­sze” oraz „nig­dy”, bo nig­dy nie będę wie­dział, czy zaw­sze mam racje.Zaw­sze się ja­koś układa. Zaw­sze, po­mimo wszys­tkiego, do siebie wra­camy. Zaw­sze pot­ra­fię po­now­nie być szczęśli­wa. A po­tem się budzę.Nie zaw­sze pier­wszy po­całunek będzie tym ideal­nym. Może to ten os­tatni będzie tym o którym zaw­sze się marzyło.His­to­ryk nie zaw­sze jest zwróco­nym w przeszłość pro­rokiem, ale dzien­ni­karz jest zaw­sze tym, który później wszys­tko wpierw wiedział.