Ja­każ to wiel­ka, ug­runto­wująca uczu­cia war­tość - na­wet miłość małżeńska mu­si pod tym względem ustępo­wać miłości bra­ter­skiej. Dzieci z tej sa­mej rodzi­ny, tej sa­mej krwi, związa­ne wczes­ny­mi wspom­nieniami i zwycza­jami po­siadają ka­pitał, którym się mogą wspólnie cie­szyć, a które­go nie da­je żaden z później­szych związków.


ja­każ-to wiel­ka-ug­runto­wująca-uczu­cia-war­tość- na­wet-miłość-łżeńska-mu­-pod-tym-względem-ustępo­wać-miłoś
jane austenja­każto wiel­kaug­runto­wującauczu­ciawar­tość na­wetmiłośćmałżeńskamu­sipodtymwzględemustępo­waćmiłościbra­ter­skiejdzieci z tej sa­mejrodzi­nytej sa­mejkrwizwiąza­newczes­ny­miwspom­nieniamii zwycza­jamipo­siadająka­pitałktórym sięmogąwspólniecie­szyća które­gonie da­jeżadenz później­szychzwiązkówja­każ to wiel­kaug­runto­wująca uczu­ciauczu­cia war­tość na­wet miłośćmiłość małżeńskamałżeńska mu­simu­si podpod tymtym względemwzględem ustępo­waćustępo­wać miłościmiłości bra­ter­skiejdzieci z tej sa­mej rodzi­nytej sa­mej krwizwiąza­ne wczes­ny­miwczes­ny­mi wspom­nieniamiwspom­nieniami i zwycza­jamii zwycza­jami po­siadająpo­siadają ka­pitałktórym się mogąmogą wspólniewspólnie cie­szyća które­go nie da­jenie da­je żadenżaden z później­szychz później­szych związkówug­runto­wująca uczu­cia war­tość na­wet miłość małżeńskamiłość małżeńska mu­simałżeńska mu­si podmu­si pod tympod tym względemtym względem ustępo­waćwzględem ustępo­wać miłościustępo­wać miłości bra­ter­skiejzwiąza­ne wczes­ny­mi wspom­nieniamiwczes­ny­mi wspom­nieniami i zwycza­jamiwspom­nieniami i zwycza­jami po­siadająi zwycza­jami po­siadają ka­pitałktórym się mogą wspólniemogą wspólnie cie­szyća które­go nie da­je żadennie da­je żaden z później­szychżaden z później­szych związków

To in­try­gująco-niesa­mowi­te uczu­cie kiedy leżymy obok siebie i nag­le obierasz w słowa to o czym po­myślałam dokład­nie w tej sa­mej chwili. -sprawdzsam
to in­try­gująco-niesa­mowi­te-uczu­cie-kiedy-żymy-obok-siebie-i nag­-obierasz-w słowa-to o czym-po­myśłam-dokład­nie-w tej ­mej