Ja­ka jest naj­gor­sza rzecz na świecie? Wpaść w oko kochli­wemu poecie! Bo dos­ta­niesz poematów ze 3 tony Że z nich książka wyj­dzie i jej 4 tomy 


ja­ka-jest naj­gor­sza-rzecz-na świecie-wpaść-w oko-kochli­wemu-poecie-bo-­­niesz-poematów-ze 3 tony-Że-z nich-książka-wyj­dzie
corella10ja­kajest naj­gor­szarzeczna świeciewpaśćw okokochli­wemupoeciebodos­ta­nieszpoematówze 3 tonyez nichksiążkawyj­dziei jej4 tomy ja­ka jest naj­gor­szajest naj­gor­sza rzeczrzecz na świeciewpaść w okow oko kochli­wemukochli­wemu poeciebo dos­ta­nieszdos­ta­niesz poematówpoematów ze 3 tonyze 3 tony ŻeŻe z nichz nich książkaksiążka wyj­dziewyj­dzie i jeji jej 4 tomy ja­ka jest naj­gor­sza rzeczjest naj­gor­sza rzecz na świeciewpaść w oko kochli­wemuw oko kochli­wemu poeciebo dos­ta­niesz poematówdos­ta­niesz poematów ze 3 tonypoematów ze 3 tony Żeze 3 tony Że z nichŻe z nich książkaz nich książka wyj­dzieksiążka wyj­dzie i jejwyj­dzie i jej 4 tomy ja­ka jest naj­gor­sza rzecz na świeciewpaść w oko kochli­wemu poeciebo dos­ta­niesz poematów ze 3 tonydos­ta­niesz poematów ze 3 tony Żepoematów ze 3 tony Że z nichze 3 tony Że z nich książkaŻe z nich książka wyj­dziez nich książka wyj­dzie i jejksiążka wyj­dzie i jej 4 tomy bo dos­ta­niesz poematów ze 3 tony Żedos­ta­niesz poematów ze 3 tony Że z nichpoematów ze 3 tony Że z nich książkaze 3 tony Że z nich książka wyj­dzieŻe z nich książka wyj­dzie i jejz nich książka wyj­dzie i jej 4 tomy 

Jest bowiem na świecie książka - chleb, książka - skrzydło, książka - wino, książka - haszysz!Być sa­mot­nym - naj­gor­sza rzecz ja­ka może spot­kać człowieka.To dla miłości ludzie są stworze­ni, to ona jest w życiu je­dynie naj­ważniej­sza i człowiek jest nie­szczęśli­wy nap­rawdę tyl­ko przez jej brak. Więc jej szu­ka - jeśli ma wiarę, że znaj­dzie, że można ją zna­leżć. Więc my­li się, więc błądzi, więc by­wa często śle­py al­bo po pros­tu nie widzi w sposób dos­ko­nały i my­li się - czy tak nie jest? Naj­lep­sza rzecz na świecie, to kochać się w kobiecie.Na­wet naj­gor­sza praw­da jest lep­sza od naj­lep­sze­go kłamstwa.Naj­gor­sza, naj­trud­niej­sza do wy­lecze­nia niena­wiść to ta­ka, która zajęła miej­sce wiel­kiej miłości.