Ja­ka to oszczędność cza­su za­kochać się od pier­wsze­go wejrzenia.


ja­ka-to oszczędność-cza­su-za­kochać ę-od pier­wsze­go-wejrzenia
julian tuwimja­kato oszczędnośćcza­suza­kochać sięod pier­wsze­gowejrzeniaja­ka to oszczędnośćto oszczędność cza­sucza­su za­kochać sięza­kochać się od pier­wsze­good pier­wsze­go wejrzeniaja­ka to oszczędność cza­suto oszczędność cza­su za­kochać sięcza­su za­kochać się od pier­wsze­goza­kochać się od pier­wsze­go wejrzeniaja­ka to oszczędność cza­su za­kochać sięto oszczędność cza­su za­kochać się od pier­wsze­gocza­su za­kochać się od pier­wsze­go wejrzeniaja­ka to oszczędność cza­su za­kochać się od pier­wsze­goto oszczędność cza­su za­kochać się od pier­wsze­go wejrzenia

Ach, co za oszczędność czasu zakochać się od pierwszego wejrzenia!Jaka to oszczędność czasu zakochać się od pierwszego wejrzenia.By­wa, że la­tami wal­czy­my z tym, co oczy­wis­te, a niekiedy naj­bar­dziej sza­lone pro­jek­ty zachwy­cają nas od pier­wsze­go wejrzenia.Naj­trwal­sze i naj­piękniej­sze więzi ducho­we na­wiązy­wane by­wają od pier­wsze­go wejrzenia.Przez­nacze­nie od­da­je ko­bietę pier­wsze­mu. Przy­padek - naj­lep­sze­mu. Wybór - pier­wsze­mu lepszemu.Nie is­tnieje miłość od pier­wsze­go wej­rze­nia, od pier­wsze­go wej­rze­nia może się obudzić tyl­ko pożądanie.