Ja­ka wiel­ka w ser­cu ra­na gdy nie masz ni­kogo kto mógłby Ci pomóc, są tyl­ko ta­cy co ranią.


ja­ka-wiel­ka-w ser­cu-ra­na-gdy-nie masz-­kogo-kto-mógłby-ci pomóc-są tyl­ko-­cy-co ranią
s.aleksandraja­kawiel­kaw ser­cura­nagdynie maszni­kogoktomógłbyci pomócsą tyl­kota­cyco raniąja­ka wiel­kawiel­ka w ser­cuw ser­cu ra­nara­na gdygdy nie masznie masz ni­kogoni­kogo ktokto mógłbymógłby ci pomócsą tyl­ko ta­cyta­cy co raniąja­ka wiel­ka w ser­cuwiel­ka w ser­cu ra­naw ser­cu ra­na gdyra­na gdy nie maszgdy nie masz ni­kogonie masz ni­kogo ktoni­kogo kto mógłbykto mógłby ci pomócsą tyl­ko ta­cy co raniąja­ka wiel­ka w ser­cu ra­nawiel­ka w ser­cu ra­na gdyw ser­cu ra­na gdy nie maszra­na gdy nie masz ni­kogogdy nie masz ni­kogo ktonie masz ni­kogo kto mógłbyni­kogo kto mógłby ci pomócja­ka wiel­ka w ser­cu ra­na gdywiel­ka w ser­cu ra­na gdy nie maszw ser­cu ra­na gdy nie masz ni­kogora­na gdy nie masz ni­kogo ktogdy nie masz ni­kogo kto mógłbynie masz ni­kogo kto mógłby ci pomóc

I nad­chodzi ta­ka chwi­la, kiedy stwier­dzasz, że nie masz już nic do stra­cenia, że jes­teś słaby, ni­jaki i sam - tyl­ko Ty, nie masz nic i ni­kogo ... naj­pierw przychodzi strach. Później roz­pacz. A później... to wyzwala. Zbierz myśli. Zbierz swo­je ser­ce do ku­py. Po­radzisz so­bie. Te­raz może być już tyl­ko lepiej.Naj­większy ból ser­ca ??? Gdy sta­rania zos­taną wzięte tyl­ko w jed­ne ręce, a dru­gie zos­tają gołe jak bez ręka­wiczek w zi­me ...Gdy zaczęło się źle dziać, uświado­miłam so­bie, że jes­tem sa­ma, że nie ma ni­kogo, kto odeb­rałby te­lefon i po­cie­szył mnie pa­roma słowa­mi. Nie ma ni­kogo, kto poświęciłby mi czas, by mnie wes­przeć. Z prob­le­mami jes­tem sa­ma, gdy in­ni mają prob­le­my, służę po­mocą. Naiwność.. * z mo­jego moblo 18.03.2012 Człowiek mógłby żyć sa­mot­nie przez całe życie. Ale cho­ciaż sam mógłby wy­kopać swój grób, mu­si mieć ko­goś kto go pochowa.masz wszys­tko, ale nie masz ni­kogo jak os­tatni człowiek na ziemi....w mo­jej głowie wiosna choć błoto na drodze zalega wiel­ka plucha w mieście a w ser­cu wiel­ka potrzeba słońca za­palam je w głowie i to­bie podpowiem że też masz to zrobić pro­myki w głowę włożyć za­pach trawy rosę mgłę roz­pa­lić pragnienia sny i marzenia