Ja­ka wiel­ka w ser­cu ra­na gdy nie masz ni­kogo kto mógłby Ci pomóc, są tyl­ko ta­cy co ranią.


ja­ka-wiel­ka-w ser­cu-ra­na-gdy-nie masz-­kogo-kto-mógłby-ci pomóc-są tyl­ko-­cy-co ranią
s.aleksandraja­kawiel­kaw ser­cura­nagdynie maszni­kogoktomógłbyci pomócsą tyl­kota­cyco raniąja­ka wiel­kawiel­ka w ser­cuw ser­cu ra­nara­na gdygdy nie masznie masz ni­kogoni­kogo ktokto mógłbymógłby ci pomócsą tyl­ko ta­cyta­cy co raniąja­ka wiel­ka w ser­cuwiel­ka w ser­cu ra­naw ser­cu ra­na gdyra­na gdy nie maszgdy nie masz ni­kogonie masz ni­kogo ktoni­kogo kto mógłbykto mógłby ci pomócsą tyl­ko ta­cy co raniąja­ka wiel­ka w ser­cu ra­nawiel­ka w ser­cu ra­na gdyw ser­cu ra­na gdy nie maszra­na gdy nie masz ni­kogogdy nie masz ni­kogo ktonie masz ni­kogo kto mógłbyni­kogo kto mógłby ci pomócja­ka wiel­ka w ser­cu ra­na gdywiel­ka w ser­cu ra­na gdy nie maszw ser­cu ra­na gdy nie masz ni­kogora­na gdy nie masz ni­kogo ktogdy nie masz ni­kogo kto mógłbynie masz ni­kogo kto mógłby ci pomóc

Naj­większy ból ser­ca ??? Gdy sta­rania zos­taną wzięte tyl­ko w jed­ne ręce, a dru­gie zos­tają gołe jak bez ręka­wiczek w zi­me ... -MarzycielS
naj­większy-ból-ser­ca-gdy-sta­rania-zos­taną-wzięte-tyl­ko-w jed­ne-rę-a dru­gie-zos­tają-gołe-jak bez-ręka­wiczek-w zi­me
Człowiek mógłby żyć sa­mot­nie przez całe życie. Ale cho­ciaż sam mógłby wy­kopać swój grób, mu­si mieć ko­goś kto go pochowa. -James Joyce
człowiek-mógłby-żyć-­­nie-przez-całe-życie-ale cho­ciaż-sam-mógłby-wy­kopać-swój-grób-mu­-mieć-ko­goś-kto-go pochowa
masz wszys­tko, ale nie masz ni­kogo jak os­tatni człowiek na ziemi.... -wesolutka214
masz-wszys­tko-ale-nie masz-­kogo-jak os­tatni-człowiek-na ziemi