Ja­kakol­wiek by ona była, w ja­kiekol­wiek sza­ty by ją ub­ra­no, to jest zaw­sze matka.


ja­kakol­wiek-by ona-była-w ja­kiekol­wiek-sza­ty-by ją ub­ra­no-to jest zaw­sze-matka
stefan wyszyńskija­kakol­wiekby onabyław ja­kiekol­wieksza­tyby ją ub­ra­noto jest zaw­szematkaja­kakol­wiek by onaby ona byław ja­kiekol­wiek sza­tysza­ty by ją ub­ra­noto jest zaw­sze matkaja­kakol­wiek by ona byław ja­kiekol­wiek sza­ty by ją ub­ra­no

Mu­zyka jest wyższym ob­ja­wieniem niż wszys­tka mądrość i ja­kakol­wiek filozofia.Ja­kiekol­wiek byłoby źródło mej głupo­ty, jeszcze się nie wyczerpało.Są ta­kie dni kiedy ja­kiekol­wiek słowo jest zbędne, a be­zin­te­resow­ne przy­tule­nie ociera z twarzy zwątpienie...  Gdziekol­wiek byś nie była, nieważne z kim, nie ważne co robiła... Ja zaw­sze będę z Tobą, tam w sercu... Czy też może... tam gdzieś da­lej, ale obok.Nieza­leżność. Prze­cież ona nie is­tnieje na zewnątrz, ale wewnątrz nas. Jeśli wewnętrznie za­leżę od cze­gokol­wiek lub ko­gokol­wiek nie po­mogą mi na­wet naj­bar­dziej sprzy­jające warunki.Życie kobiety dzieli się na trzy okresy: gdy ona zdradza swój wiek, gdy go nie zdradza i gdy wiek ją zdradza.