Ja­kiś młody człowiek za­miatał stop­nie — teore­tycznie. W prak­ty­ce prze­suwał brud z miej­sca na miej­sce, dos­tar­czając mu no­wych wi­doków i okaz­ji poz­na­nia no­wych przyjaciół.


ja­kiś-młody-człowiek-za­miatał-stop­nie-teore­tycznie-w prak­ty­-prze­suwał-brud-z miej­sca-na miej­sce-­tar­czając
terry pratchettja­kiśmłodyczłowiekza­miatałstop­nieteore­tyczniew prak­ty­ceprze­suwałbrudz miej­scana miej­scedos­tar­czającmu no­wychwi­dokówi okaz­jipoz­na­niano­wychprzyjaciółja­kiś młodymłody człowiekczłowiek za­miatałza­miatał stop­niestop­nie —— teore­tyczniew prak­ty­ce prze­suwałprze­suwał brudbrud z miej­scaz miej­sca na miej­scedos­tar­czając mu no­wychmu no­wych wi­dokówwi­doków i okaz­jii okaz­ji poz­na­niapoz­na­nia no­wychno­wych przyjaciółja­kiś młody człowiekmłody człowiek za­miatałczłowiek za­miatał stop­nieza­miatał stop­nie —stop­nie — teore­tyczniew prak­ty­ce prze­suwał brudprze­suwał brud z miej­scabrud z miej­sca na miej­scedos­tar­czając mu no­wych wi­dokówmu no­wych wi­doków i okaz­jiwi­doków i okaz­ji poz­na­niai okaz­ji poz­na­nia no­wychpoz­na­nia no­wych przyjaciół

Człowiek spędza życie prak­tycznie w dwóch miej­scach: w łóżku i w butach.Na tym po­lega zgod­ność miej­sca w tra­gedii, by da­ne miej­sca zaw­sze po­pychały nas do płaczu.Niech chłop­cy zro­zumieją, że czys­tość jest rzeczą męską. Daj­cie im pełnię zdro­wych zajęć, a w ten sposób naj­le­piej po­możecie im poz­być się brud­nych myśli i niewłaści­wych nawyków.Nikt nie zaj­mie two­jego miej­sca w moim ser­cu- po pros­tu jest wol­ne miej­sce obok... _________________________ Słowa mo­jego nau­czy­ciela :):) Ta­ki łacho­wy:):) Wiem że do­daje­my tyl­ko swo­je myśli ale to mnie zagięło Teore­tycznie pra­wy z niego człek W prak­ty­ce...co dru­gi to kiep