Ja­kiż wybór! I prob­lem ten odwieczny... Wyb­rałem! Te­mat ma­tur:


ja­kiż-wybór-i prob­lem-ten-odwieczny-wyb­rałem-te­mat-­tur-sąd-ostateczny 
sirnobodyja­kiżwybóri prob­lemtenodwiecznywyb­rałemte­matma­tursądostateczny ja­kiż wybóri prob­lem tenten odwiecznyodwieczny wyb­rałemte­mat ma­turi prob­lem ten odwiecznyten odwieczny wyb­rałemi prob­lem ten odwieczny wyb­rałem

Rządo­we roz­wiąza­nie prob­lemów są zwyk­le równie złe jak sam problem. The go­ver­nment so­lution to a prob­lem is usual­ly as bad as the prob­lem. (ang.) Kiedy mężczyz­na ma prob­lem, chce, żeby ktoś mu po­wie­dział, jak go roz­wiązać. Kiedy ko­bieta ma prob­lem, chce usłyszeć że ją rozumiesz.Nie oczekujcie na sąd ostateczny. On odbywa się co dzień.Ta ocho­ta jest pokręco­na a sens bar­dzo dziwny, ale chcę by po prob­le­mie...przyszedł prob­lem inny.Al­ko­hol czy nar­ko­ty­ki - to nie ucie­czka od prob­lemów, a jeszcze gor­szy prob­lem, le­piej wal­czyć do końca niż się pod­dać i stoczyć.Bym wziął nick Mic­kiewicz ale był zajęty więc wyb­rałem nick Kos­sak. Poz­dra­wiam wszys­tkich i życzę dob­rej no­cy :)